Input:

31/1951 Sb., Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov, platné do 13.5.2004 Archiv

č. 31/1951 Sb., Vládne nariadenie o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov, platné do 13.5.2004
VLÁDNE NARIADENIE
zo dňa 10. apríla 1951
o styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov1)
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1.
Účelom nariadenia je jednotne určiť postup v styku štátnych úradov a iných orgánov s úradmi a orgánmi cudzích štátov presnou úpravou pôsobnosti ministerstiev a iných orgánov.
§ 2.
(1)  Štátne úrady a iné orgány, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí.
(2)  Ministerstvo zahraničného obchodu a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi bezprostredne. Úrady a orgány podliehajúce Ministerstvu zahraničného obchodu, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu.
(3)  Pri styku s úradmi a orgánmi cudzích štátov v zahraničí, ako aj s ich predstaviteľmi iný postup, než ako je určený v odseku 1 a 2, je prípustný iba na základe osobitného ustanovenia zákona, alebo platnej medzinárodnej zmluvy, uzavretej Československou republikou, alebo na základe osobitného povolenia Ministerstva zahraničných vecí, poprípade - pokiaľ ide o styky podľa odseku 2 - Ministerstva zahraničného obchodu.
§ 3.
(1)  Štátne úrady a iné orgány, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí; bezprostredný styk je prípustný iba po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničných vecí.
(2)  Ministerstvo zahraničného obchodu a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi, najmä s ich obchodnými pridelencami, bezprostredne. Úrady a orgány podliehajúce Ministerstvu zahraničného obchodu, ako aj ich predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s diplomatickými zastupiteľskými úradmi cudzích štátov pôsobiacimi na území Československej republiky, ako aj s ich predstaviteľmi, najmä s ich obchodnými pridelencami, prostredníctvom Ministerstva zahraničného obchodu; bezprostredný styk je prípustný iba po predchádzajúcom súhlase Ministerstva zahraničného obchodu.
(3)  Ministerstvo zahraničného obchodu podá Ministerstvu zahraničných vecí bezodkladne správu o každej zásadnej otázke obchodnepolitickej povahy, ktorá sa vyskytne pri stykoch podľa odseku 2.
§ 4.
Ministerstvo národnej obrany a jeho predstavitelia stýkajú sa v medziach svojej pôsobnosti s vojenskými, leteckými a námornými pridelencami diplomatických zastupiteľských