Input:

301/1948 Sb., Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954 Archiv

č. 301/1948 Sb., Vládní nařízení o bezpečnostních referátech krajských národních výborů, platné do 16.5.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 28. prosince 1948
o bezpečnostních referátech krajských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8, odst. 3, písm. a) a § 19, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
(1)  U každého krajského národního výboru se zřizuje bezpečnostní referát, který obstarává všechny úkoly národní bezpečnosti, náležející krajskému národnímu výboru.
(2)  V oboru národní bezpečnosti má krajský národní výbor bez újmy zákonné příslušnosti jiných orgánů (úřadů) zejména tyto úkoly:
1.  Chrání a posiluje lidově demokratické zřízení;
2.  zajišťuje, aby provádění hospodářských plánů nebylo rušeno trestnou nebo jinou škodlivou činností, pečuje s hlediska bezpečnosti o zajištění zásobování a výživy, potírá kořistnictví a chrání úrodu;
3.  chrání lidová práva a svobody zaručené ústavou;
4.  chrání bezpečnost osob a majetku;
5.  pečuje o veřejný pořádek;
6.  vede boj proti zločinnosti a provádí předpisy o vyhoštění, bezpečnostním dozoru, táborech nucené práce a správních věznicích a o umisťování osob v donucovacích pracovnách;
7.  pečuje o bezpečnost v silniční dopravě, zvláště provádí dohled na stav komunikací s hlediska dopravní bezpečnosti;
pečuje o bezpečnost v železniční dopravě;
pečuje o bezpečnost při civilní letecké činnosti;
pečuje o bezpečnost na vodách a tocích;
8.  pečuje o bezpečnost a pořádek v tisku a rozhlase;
9.  provádí předpisy o zbraních, střelivu a výbušninách a dozírá na jejich zachovávání;
10.  dohlíží na zachovávání předpisů o používání vlajek, praporů, znaků a odznaků a o nošení a úpravě stejnokrojů;
11.  pečuje o věci civilní ochrany, t. j. o požární bezpečnost včetně věcí hasičstva, a o protileteckou ochranu a zajišťuje pomoc při živelných ohromách;
12.  pečuje o věci spolkové a shromažďovací a o věci zvláštních sdružení, jakož i o bezpečnost a pořádek ve věcech divadel a kin; dále mu patří věci výstav, představení, zábav,