Input:

30/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, platné do 31.12.1984 Archiv

č. 30/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství a lesního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou, platné do 31.12.1984
[zrušeno č. 149/1984 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství a lesního hospodářství
ze dne 27. dubna 1966
o odprodeji některých zemědělských výrobků pracovníkům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství v dohodě se zúčastněnými ministerstva a Ústřední radou odborů stanoví podle § 35 vyhlášky Státní mzdové komise č. 91/1965 Sb., o odměňování práce v nové soustavě plánovitého řízení národního hospodářství a podle § 18 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:
§ 1
Rozsah působnosti
(1) Státní statky a ostatní státní organizace se zemědělskou výrobou (dále jen „státní statky“) mohou podle ustanovení této vyhlášky odprodávat zemědělské výrobky vlastní výroby svým pracovníkům výhradně pro jejich vlastní potřebu.
(2) Účastníci organizovaných brigád ze závodů a škol jsou z odprodeje zemědělských výrobků vyloučeni.
§ 2
Fond naturálií
(1) Státní statek odprodává obilnin (tj. pšenici, žito, oves, krmný ječmen, kukuřici) a brambory z fondu naturálií.
(2) Fond naturálií se stanoví podílem z celkové výroby obilnin (včetně obilních směsí) a brambor statku.
(3) Výše naturálního fondu z celkové výroby obilnin a brambor může činit maximálně;
 
ve výrobní oblasti
obilnin včetně obilních směsí
brambor
řepařské
9%
-
kukuřice
10%
-
bramborářské
11%
9%
bramborářsko-ovesné a horské
12%
8%
(4) Státním statkům
a) se značným podílem plodin náročných na manuální práci (cukrovka, chmel, vinice, zelenina, ovocné sady, školky apod.),
b) s rozsáhlou přidruženou a pomocnou výrobou,
c) které hospodaří v horských a podhorských oblastech, nebo které mají převažující podíl živočišné výroby,

mohou nadřízené organizace, popřípadě orgány zvýšit maximální procento podílu obilnin a brambor do fondu naturálií stanovené ve vyhlášce až o 5%.
(5) Ve fondu obilin v kukuřičné a řepařské oblasti je již započítána záměna brambor za obilniny.
(6) Konkrétní výši procenta obilnin a brambor pro fond naturálií stanoví na počátku roku ředitel statku v dohodě se závodním výrobcem ROH. Ředitel státního statku (§ 1 odst. 1) může v dohodě se závodním výborem ROH rozhodnout, že budou vytvořeny fondy naturálií takto na provozních jednotkách. V takovém případě stanoví buď dílčí naturální fondy (v procentech z celkové výroby provozních jednotek), nebo stanoví tvorbu fondu naturálií jak v závislosti na výsledcích provozních jednotek, tak v závislosti na výsledku statku.
(7) O zastoupení jednotlivých druhů obilnin při odprodeji rozhodne ředitel statku podle výsledků sklizně.
§ 3
Rozdělení fondu naturálií
(1) Množství obilnin a brambor, které má být jednotlivým pracovníkům z fondu naturálií podle § 2 odprodáno, stanoví ředitel státního statku nebo jim pověřený vedoucí provozní jednotky. Přitom přihlédne k tomu, jak jednotliví