Input:

30/1960 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy Archiv

č. 30/1960 Sb., Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci
ze dne 15. března 1960,
kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
Úřad pro normalizaci stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákonného opatření č. 2/1955 Sb., o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu, ve znění vládního nařízení č. 3/1959 Sb., o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky:
Článek I
Vyhláška ministra financí č. 122/1955 Ú. l., o státní službě pro míry a váhy se mění a doplňuje takto:
1. Ustanovení § 3 zní:
㤠3
Jednotnost měr a vah
(1)  V národním hospodářství lze používat jen měr, závaží, vah, měřících přístrojů a strojů (dále jen „měřidla”) spočívajících na zákonných mírách.
(2)  Úřad pro normalizaci může ze závažných důvodů, zejména pro účely styku s cizinou povolit pro určité druhy závodů a určité druhy zboží používání měřidel spočívajících na jiných než zákonných mírách.”
2. Za § 3 se vkládají § 3a a § 3b, které zní:
㤠3a
Úřední zkoušky
(1)  Měřidla vyráběná, z ciziny dovážená, opravovaná anebo používaná hospodářskými, rozpočtovými anebo jinými organizacemi (dále jen „organizace”) anebo jednotlivci, jakož i normály těchto měřidel (základní měřidla) podléhají povinnému přezkoušení a ověření (dále jen „úřední zkouška”).
(2)  Výrobci, dovozní odběratelé a opravci měřidel jsou povinni předkládat měřidla podléhající úřední zkoušce, která vyrobili, dovezli, popřípadě opravili, příslušné obvodní zkušebně měr a vah k úřední zkoušce před jejich předáním odběrateli a jde-li o měřidla určená pro jejich vlastní potřebu před jejich uvedením do používání.
(3)  Jestliže měřidlo při úřední zkoušce bylo shledáno správným, ověří se státními značkami, vyhlášenými předsedou Úřadu pro normalizaci; jinak musí být vzato z provozu.
(4)  K nové úřední zkoušce musí být měřidla předkládána použivateli vždy před uplynutím doby platnosti ověření.
(5)  Seznam měřidel podléhajících úřední zkoušce a doba platnosti jejich ověření jsou uvedeny v příloze této vyhlášky. Není-li v seznamu měřidel uvedena doba platnosti ověření, měřidlo podléhá nové úřední zkoušce jen za podmínek stanovených v § 5 odst. 2 písm. b) až f).
(6)  Jestliže se od prvé úřední zkoušky nezměnila vlastnost měřidel přechovávaných pro prodej a během roku, v němž byla úředně ověřena, nebylo jich prokazatelně používáno, může je na žádost držitele příslušná obvodní zkušebna před koncem tohoto roku opatřit státními značkami pro další období bez přezkoušení.
(7)  O úřední zkoušce základních měřidel a o době platnosti jejich ověření platí zvláštní předpisy.
§ 3b
Podnikové zkoušky a ověřování
(1)  Úřad pro normalizaci může po dohodě s příslušnými ministerstvy pověřit organizace prováděním podnikových zkoušek a ověření stanovených druhů měřidel, která vyrábějí, opravují, nebo kterých používají; tato podniková zkouška a ověření nahrazují úřední zkoušku.
(2)  Měřidlo, které bylo při této zkoušce shledáno správným, opatří pověřená