Input:

298/1948 Sb., Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště Garance

č. 298/1948 Sb., Nařízení o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 14. prosince 1948
o přezkoušení projektů vodovodních a kanalisačních staveb pro sídliště.
Ministr techniky nařizuje podle § 41, odst. 2, písm. g) zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Každý projekt vodovodních a kanalisačních staveb (dále „projekt”) pro obytné stavby hromadně budované a zcela nebo zčásti územně soustředěné v obvodu obce (dále jen „sídliště”), musí být přezkoušen ministerstvem techniky s hlediska úspornosti a technické proveditelnosti.
(2)  Projekt musí obsahovat tyto součásti:
1.  údaj o počtu bytů v sídlišti a časový postup, v jakém byty budou dávány do užívání s vyjádřením časové koordinace mezi bytovou výstavbou a výstavbou veřejných investic,
2.  přehlednou mapu v měřítku 1 : 25 000,
3.  polohopisný plán v měřítku 1 : 2880 nebo 1 : 1000 s vyznačením výškových poměrů kotami a vrstevnicemi a se zakreslením celého sídliště,
4.  podélné profily vodovodních řádů nebo stok v měřítku délek 1 : 1000 a výšek 1 : 100,
5.  plány stavebních objektů v měřítku 1 : 50,
6.  technickou zprávu s hydrogeologickými podklady, hydrotechnickými a statickými výpočty,
7.  rozpočet stavebního nákladu s výkazy kubatury zemních prací a objektů, ceníkem prací a hmot, rozborem cen a výpočtem potřeby stavebnin (i vodovodních trub a kanalisační litiny pro uliční zařízení) a
8.  seznam služebností a dotčených vodních práv.
§ 2.
(1)  Projekt předloží prostřednictvím krajského národního výboru k přezkoušení
1.  stavebník, a to
a)  před vodoprávním projednáním, nebyl-li projekt před vyhlášením tohoto nařízení předložen k projednání podle vodního zákona, nebo
b)  nejpozději do 31. ledna 1949, bylo-li vydáno před vyhlášením tohoto nařízení vodoprávní povolení, avšak s provedením projektu nebylo dosud začato nebo jeho provedení nebylo dosud plně dokončeno;
2.  vodoprávní úřad