Input:

288/1995 Sb., Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění účinném k 1.8.2000, platné do 31.12.2002 Archiv

č. 288/1995 Sb.
[zrušeno č. 119/2002 Sb.]
ZÁKON
ze dne 3. listopadu 1995
o střelných zbraních a střelivu
(zákon o střelných zbraních)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
13/1998 Sb.
(k 4.2.1998)
mění, doplňuje
156/2000 Sb.
(k 1.8.2000)
mění (§ 16, § 86 a poznámku 7)
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Předmět a rozsah úpravy
§ 1
Tento zákon stanoví podmínky pro nabývání vlastnictví ke střelným zbraním a střelivu, registraci, držení, nošení a používání střelných zbraní, některé podmínky provozování koncesovaných živností souvisejících se střelnými zbraněmi a střelivem a působnost správních úřadů v oblasti střelných zbraní a střeliva.
§ 2
Ustanovení tohoto zákona se nevztahují na zbraně, střelivo a munici, které jsou ve výzbroji Armády České republiky1) a veřejných ozbrojených sborů a ozbrojené složky celní správy.2)
§ 3
Vymezení pojmů v oblasti střelných zbraní
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) střelnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění energie při výstřelu, zkonstruovaná pro požadovaný účinek na definovanou vzdálenost (dále jen „zbraň“),
b) palnou zbraní zbraň, u které je funkce odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie,
c) plynovou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu tlakem vzduchu nebo jiného plynu,
d) paintbalovou zbraní zbraň na principu plynové zbraně, kterou se vystřeluje střela se značkovací látkou,
e) mechanickou zbraní zbraň, u které je střela uváděna do pohybu využitím mechanické energie,
f) expanzní zbraní zbraň na principu palné zbraně, jejíž konstrukce vylučuje použití kulového náboje nebo náboje s hromadnou střelou,
g) expanzním přístrojem zařízení na principu palné zbraně zkonstruované pro průmyslové účely,
h) akustickou zbraní expanzní zbraň na akustické nábojky, zkonstruovaná pro vytváření hlukového efektu,
i) plynovkou expanzní zbraň, která je zkonstruovaná pro vystřelování látky s dráždivým účinkem,
j) signální zbraní jednoúčelové zařízení na principu ruční palné zbraně pro použití signálních nábojů větší ráže než 18 mm,
k) hlavní částí zbraně hlaveň, vložná hlaveň, rám, válec revolveru a závěr,
l) zbraní podléhající registraci zbraň nebo hlavní část zbraně, která není vyjmuta z registračního režimu podle tohoto zákona,
m) zbraní určenou k ochraně zdraví, života a majetku pistole nebo revolver o celkové délce zbraně menší než 350 mm pro použití náboje s nábojnicí kratší než 35 mm a palné zbraně zkonstruované k vystřelování pryžových nebo obdobných sférických střel s energetickým zatížením průřezu střely nejvíce 25 J/cm2,
n) vojenskou zbraní zbraň určená k používání v armádách a veřejných ozbrojených sborech k vojenským nebo bezpečnostním účelům,
o) loveckou zbraní palná zbraň kulová, broková (brokovnice) nebo kombinovaná, určená k loveckým účelům,
p) sportovní zbraní zbraň určená ke sportovním účelům podle národních a mezinárodních pravidel a řádů,
q) historickou zbraní zbraň vyrobená nejpozději v roce 1890,
r) doplňkem zbraně přídavné zařízení určené k doplnění zbraně za účelem rozšíření možností jejího použití, které však není nezbytné ke střelbě ze zbraně při jejím běžném použití (např. optické, infraoptické a laserové zaměřovače, tlumiče výšlehu