Input:

28/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách Garance

č. 28/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 4. ledna 1964
o Dohodě o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Dne 5. července 1962 byla v Berlíně sjednána mezi vládami Bulharské lidové republiky, Československé socialistické republiky, Maďarské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky a Svazu sovětských socialistických republik Dohoda o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách.
Ve smyslu svého článku 14, odstavce 3 vstoupila Dohoda v platnost dne 8. května 1963. K tomuto dni Dohodu ratifikovaly Bulharská lidová republika, Německá demokratická republika a Svaz sovětských socialistických republik. Pro Polskou lidovou republiku Dohoda vstoupila v platnost dne 12. května 1963, pro Maďarskou lidovou republiku dne 9. července 1963, pro Československou socialistickou republiku dne 14. srpna 1963, pro Mongolskou lidovou republiku dne 7. září 1963 a pro Rumunskou lidovou republiku vstoupí Dohoda v platnost dne 29. ledna 1964.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
Smluvní strany vedeny snahou o další rozvoj a posílení přátelských styků též spoluprací v oboru celnictví se rozhodly uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly níže podepsané svými zmocněnci, kteří po předložení svých plných mocí, jež byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou všestranně spolupracovat a vzájemně si poskytovat v celních otázkách nutnou pomoc s cílem co nejlépe zajistit kontrolu dodržování celních a devizových předpisů členských států této Dohody a zavést pokud možno největší úlevy do zbožového, cestovního a poštovního styku mezi nimi.
Článek 2
1. K dosažení cílů stanovených touto Dohodou učiní smluvní strany všechna nutná opatření směřující k urychlení celní kontroly ve zbožovém, cestovním a poštovním styku, k zdokonalení způsobů a metod této kontroly a rovněž k zamezení ne zákonného dovozu, vývozu a průvozu dopravních prostředků, zboží, zavazadel, poštovních zásilek, deviz a jiných platebních prostředků a devizových hodnot, aby se vyloučila možno poškození hospodářských nebo jiných zájmů členských států této Dohody.
2. Každá smluvní strana zajistí provádění celní kontroly ve zbožovém, cestovním a poštovním styku nejen v zájmu svého státu, nýbrž i v zájmu ostatních členských států této Dohody.
Článek 3
Smluvní strany zajistí, aby
a) dopravní prostředky, zboží, zavazadla, poštovní zásilky, devizy a jiné platební a devizové hodnoty převážené přes státní hranice byly opatřeny příslušnými doklady podle celních a devizových předpisů členských států této Dohody vztahujícími se na zbožový, cestovní a poštovní styk;
b) dopravní prostředky, zboží, zavazadla a poštovní zásilky provážené z území jednoho členského státu této Dohody přes území druhého členského státu této Dohody byly podrobeny zpravidla jen vnější celní prohlídce. Připouští-li to zákony členského státu této Dohody, může být