Input:

260/1949 Sb., Zákon o úředních listech, platné do 31.12.1959 Archiv

č. 260/1949 Sb., Zákon o úředních listech, platné do 31.12.1959
ZÁKON
ze dne 7. prosince 1949
o úředních listech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Úřední list republiky Československé.
§ 1.
(1)  V „Úředním listě republiky Československé” (v dalším jen „Úřední list”) se vyhlašují:
a)  obecné právní předpisy, jejichž platnost se vztahuje na území celého státu anebo jen na území českých zemí nebo na jejich části;
b)  rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení presidenta republiky, Národního shromáždění a jeho předsednictva, vlády a jejích členů, jakož i soudů a veřejných úřadů (orgánů) s celostátní působností, která je třeba uvést ve veřejnou známost v celém státě nebo jen v českých zemích (v jejich části);
c)  rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení soudů a veřejných úřadů (orgánů) s působností jen v českých zemích, která je třeba uvést ve veřejnou známost.
(2)  V Úředním listě se však nevyhlašují obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, pro něž je podle zákona stanoveno vyhlášení ve Sbírce zákonů republiky Československé nebo v její příloze anebo v jiném úředním oznamovateli. Redakce Úředního listu může odmítnout vyhlášení:
a)  obecných právních předpisů, jejichž platnost nepřesahuje obvod jednoho kraje, není-li pro ně výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě a postačí-li, aby byly uvedeny ve veřejnou známost jiným vhodným způsobem;
b)  rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení menší závažnosti nebo místně úzce vymezeného významu, pro něž není výslovně předepsáno vyhlášení v Úředním listě.
(3)  V Úředním listě se uveřejňuje úřední české znění obecných právních předpisů, vyhlášených v něm v původním znění slovenském.
(4)  Vyžaduje-li toho veřejný zájem, přetiskují se v Úředním listě v úředním českém znění obecné právní předpisy, rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení, vyhlášené v Úředním věstníku. Rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení lze přetisknout také na žádost.
§ 2.
(1)  Úřední list se vydává ve dvou samostatných dílech.
(2)  Do prvního dílu Úředního listu („Úřední list I”, zkratka „Ú. l. I”) se zařazují:
a)  obecné právní předpisy (§ 1 odst. 1 písm. a));
b)  úřední české znění obecných právních předpisů vyhlášených v Úředním listě I slovensky (§ 2 odst. 3);
c)  redakční sdělení o opravách tiskových chyb v Úředním listě I nebo nesprávnosti v jeho vnitřní úpravě.
(3)  Do druhého dílu Úředního listu („Úřední list II”, zkratka „Ú. l. II”) se zařazují:
a)  rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení (§ 1 odst. 1 písm. b) a c)), zejména:
aa)  listy presidenta republiky o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů vlády, jakož i jiná rozhodnutí a opatření presidenta republiky,
bb)  opatření Národního shromáždění a jeho předsednictva,
cc)  usnesení vlády o jmenování (odvolání) předsedy i ostatních členů sboru pověřenců, jakož i jiná rozhodnutí, opatření, usnesení a sdělení vlády a jejích členů,
dd)  rozhodnutí, opatření a sdělení ministerstev a jiných veřejných úřadů (orgánů),
ee)  soudní vyhlášení, zejména v řízení exekučním, konkursním a vyrovnacím, ve věcech zápisů do rejstříku obchodního (firemního) a společenstevního, v řízení