Input:

259/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí Archiv

č. 259/2005 Sb.
[zrušeno č. 368/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 16. června 2005,
kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb. a zákona č. 316/2004 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 33 odst. 6, § 34 odst. 5, § 37 odst. 5, § 38 odst. 4 a § 38a odst. 2 zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí
Čl. I

Vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se slova „Tato vyhláška upravuje v souladu s právem Evropských společenství1“ nahrazují slovy „Tato vyhláška1zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1aa upravuje“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 1a znějí:


„1Je vydána na základě a v mezích zákona, jehož obsah umožňuje zapracovat příslušné předpisy Evropských společenství vyhláškou.
1aSměrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS.“.
2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který včetně poznámek pod čarou č. 1b a 1c zní:
„(3) Tato vyhláška se dále nevztahuje na veterinární kontroly zvířat v zájmovém chovu1b, která jsou provázena fyzickou osobou za ně odpovědnou a nejsou dovážena k obchodním účelům, s výjimkou koňovitých1c.


1b§ 3 písm. e) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
1c§ 2 písm. h) vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí.“.
3. V § 2 písmeno e) včetně poznámky pod čarou č. 1d zní:
„e) dovozcem - fyzická nebo právnická osoba, která nese odpovědnost za splnění povinností vyplývajících z celních předpisů1da souvisejících s dovozem zásilky na území Společenství,


1dNařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.“.
4. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 2a zní:
㤠3
(1) Dovozce oznamuje pohraniční veterinární stanici příchod zásilky zvířat způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropských společenství2a. Tímto předpisem se řídí i při vyplňování Společného veterinárního vstupního dokladu (dále jen „vstupní doklad“) a při nakládání s tímto dokladem.
(2) Úřední veterinární lékař pohraniční veterinární stanice postupuje po oznámení příchodu zásilky zvířat podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2a.
(3) Mají-li být dovezena zvířata takového druhu, pro který nebyly dosud dovozní podmínky harmonizovány na úrovni Evropské unie, požádá dovozce Státní veterinární správu nejméně 15 dnů přede dnem