Input:

25/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích, platné do 31.12.1984 Archiv

č. 25/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí k provedení zákona o notářských poplatcích, platné do 31.12.1984
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 11. února 1964
k provedení zákona o notářských poplatcích
Ministerstvo financí v dohodě s ministerstvem spravedlnosti stanoví podle § 36 odst. 1 a odst. 3 písm. b) zákona č. 24/1964 Sb., o notářských poplatcích (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
Druhy notářských poplatků
DÍL PRVNÍ
Notářský poplatek za úkony
(K § 2 až 5 zákona)
§ 1
Předmět a sazby poplatků
Předmět a sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku I (příloha 1).
§ 2
Základ poplatku
(1)  Je-li za notářský úkon, jehož předmětem je nemovitost, stanoven poplatek podle ceny nemovitosti, je základem poplatku cena, za kterou by bylo lze nemovitost prodat v místě, kde v době úkonu nemovitost je.
(2)  Je-li poplatek za několik dílčích úkonů stanoven podle ceny předmětu notářského úkonu, rozumí se tím cena, za kterou by bylo lze předmět prodat v době posledního dílčího úkonu.
(3)  Při smlouvách o výměně nemovitostí je základem poplatku cena nemovitosti, která má vyšší cenu.
(4)  Je-li předmětem notářského úkonu opětující se plnění, je základem poplatku součet cen všech opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než pět let, považuje se za jeho cenu pětinásobek ceny ročního plnění. Totéž platí o ceně práv, která lze vykonávat opětovně.
(5)  Nelze-li cenu předmětu notářského úkonu určit, je základem poplatku cena 3000 Kčs.
§ 3
Osvobození od poplatků
Od poplatku za úkony jsou osvobozeny všechny socialistické organizace a úkony týkající se převodu majetku na socialistickou organizaci.
DÍL DRUHÝ
Notářský poplatek z převodu nemovitostí
(K § 6 až 10 zákona)
§ 4
Předmět poplatku
(1)  K převodu, popřípadě k přechodu (dále jen „převod”) vlastnictví nemovitosti dochází zejména na základě smluv, rozhodnutí státních orgánů a dohod.
(2)  Nemovitostí se rozumí i její příslušenství.
(3)  Převod nemovitosti je úplatný tehdy, je-li zjištěno, že úplata za nemovitost byla skutečně poskytnuta nebo, že je nabyvatel zavázán ji poskytnout.
(4)  Je nerozhodné, v jakém plnění úplata záleží.
(5)  Nabývá-li spoluvlastník při reálném rozdělení společné nemovitosti mezi spoluvlastníky nemovitosti v ceně převyšující hodnotu jeho podílu, považuje se nabytí nemovitosti nad tuto hranici, pokud je úplatné, za úplatný převod nemovitosti.
§ 5
Základ poplatku
(1)  Základem poplatku je souhrn úplat za všechny nemovitosti převáděné mezi týmž převodcem a nabyvatelem.
(2)  Vyměňují-li se dvě nemovitosti, považují se převody obou nemovitostí za jeden převod. Poplatek se vybírá z převodu té nemovitosti, z jejíhož převodu je poplatek vyšší, a ze základu, kterým je cena druhé nemovitosti, uvedená v § 6 odst. 3 zákona, zvýšená o případnou jinou úplatu.
(3)  Pro zjištění základu poplatku je rozhodný stav ke dni, kterým vlastnictví k nemovitosti přešlo.
(4)  Ustanovení § 2 odst. 4 o určení ceny opětujícího se plnění platí obdobně.
§ 6
Sazby poplatku
Sazby poplatku jsou uvedeny v sazebníku II (příloha 2).
§ 7
Osvobození
Výměna pozemků užívaných k zemědělské výrobě je osvobozena