Input:

24/1961 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím, platné do 31.12.1966 Archiv

č. 24/1961 Sb., Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím, platné do 31.12.1966
[zrušeno č. 105/1966 Sb.]
VYHLÁŠKA
generálního ředitele Státní banky československé
ze dne 28. února 1961
o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím
Směrnice strany a vlády k 3. pětiletému plánu ukládají vnitřnímu obchodu, aby zajistil zásobování obyvatelstva dostatečným množstvím potravinářského a průmyslového zboží v sortimentu, kvalitě a době, které odpovídají poptávce a nárokům spotřebitelů, a aby soustavně zvyšoval úroveň obsluhy a zlepšoval kvalitu služeb poskytovaných obyvatelstvu.
Splnění těchto úkolů vyžaduje, aby obchodní organizace usilovaly o zajištění potřebných fondů zboží, efektivním využíváním zásob zboží zrychlovaly obrat oběžných prostředků a prováděly opatření proti vzniku zásob těžko prodejného zboží.
Státní banka československá (dále jen „banka“) svou činností a zejména poskytováním úvěrů pomáhá obchodním organizacím při plnění uložených úkolů, čímž působí na zabezpečování souladu mezi příjmy a výdaji obyvatelstva a na zajištění dalšího růstu kupní síly československé koruny, na němž se obchodní organizace svou činností významně podílejí.
Proto generální ředitel Státní banky československé stanoví po projednání s ministerstvem vnitřního obchodu a po dohodě s Ústředním svazem spotřebních družstev na základě § 2 a 202 vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb., o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí, tyto odchylky pro poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Obchodními organizacemi (dále jen „organizace“) se ve smyslu této vyhlášky rozumějí:
a) obchodní organizace ministerstva vnitřního obchodu,
b) spotřební družstva a družstevní organizace,
c) obchodní organizace řízené národními výbory,
d) jiné obchodní organizace podle rozhodnutí ředitele příslušné úvěrové správy ústředí banky.
§ 2
(1) Pobočka banky poskytuje organizacím tyto provozní úvěry:
a) na zásoby:
aa) na potřebné zásoby zboží, surovin, základního materiálu, nedokončené výroby a hotových výrobků (dále jen „zboží“) v mezích normativu, při zachování trvalé podílové účasti bankovního úvěru na krytí normativu zásob zboží,
ab) na potřebné nadnormativní zásoby zboží,
ac) na potřebné zásoby obalů, pomocného materiálu, drobných a krátkodobých předmětů (dále jen „pomocné zásoby“), převyšující normativ,
ad) na zásoby těžko prodejného zboží,
b) na pohledávky za odběrateli,
c) popřípadě další druhy úvěrů podle příslušných předpisů, zejména podle vyhlášky generálního ředitele Státní banky československé č. 142/1960 Sb.
(2) Úvěry podle odstavce 1 písm. a) a b) poskytuje pobočka banky organizacím podle obratu na zvláštním úvěrovém účtě, s výjimkou úvěru na zásoby těžko prodejného zboží
ČÁST DRUHÁ
Úvěrování na zvláštním úvěrovém účtě
§ 3
Poskytováním úvěru na zvláštním úvěrovém účtě pomáhají pobočky banky organizacím při plnění a překračování plánu maloobchodního a velkoobchodního obratu (dále jen „obchodní obrat“) a