Input:

24/1957 Sb., Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, platné do 31.12.1965 Archiv

č. 24/1957 Sb., Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, platné do 31.12.1965
ZÁKON
ze dne 18 dubna 1957
o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Kárné (disciplinární) provinění
(1)  Drobné rozkrádání a jiné úmyslné poškozování majetku v socialistickém vlastnictví, pokud se ho dopustil na majetku spravovaném podnikem, úřadem, ústavem nebo jinou organisací socialistického sektoru jejich zaměstnanec, se stíhá jako kárné (disciplinární) provinění (dále jen „kárné provinění”), zejména týká-li se takový čin věcí, k nimž má zaměstnanec při výkonu své práce přístup.
(2)  Jako kárné provinění nelze stíhat čin uvedený v odstavci 1, jestliže užití kárných (disciplinárních) opatření (§ 5 odst. 1) by zřejmě nepostačilo k výchově zaměstnance, zejména se zřetelem k způsobu provedení činu nebo k okolnosti, že se rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví již několikrát dopustil. Jako kárné provinění nelze stíhat čin, převyšuje-li škoda 500 Kčs.
§ 2
Pravomoc kárných orgánů
(1)  O kárném provinění rozhoduje vedoucí podniku nebo jiné organisace socialistického sektoru, po případě zaměstnanec jím zmocněný nebo kárný (disciplinární) orgán, je-li podle platných předpisů zřízen (dále jen „kárný orgán”).
(2)  Příslušný ministr (vedoucí ústředního orgánu), po případě příslušná rada krajského národního výboru mohou stanovit, v kterých podnicích nebo jiných organisacích socialistického sektoru se kárná provinění nebudou stíhat podle tohoto zákona. Čin uvedený v § 1 odst. 1 se v těchto případech stíhá jako přestupek.
Postoupení věci
§ 3
(1)  Nelze-li čin uvedený v § 1 odst. 1 stíhat jako kárné provinění, postoupí kárný orgán věc příslušnému výkonnému orgánu národního výboru k stíhání pro přestupek.
(2)  Výkonnému orgánu národního výboru postoupí věc kárný orgán též tehdy,
a)  jestliže se zaměstnancem byl pracovní poměr rozvázán dříve, než o věci kárný orgán rozhodl, nebo
b)  jestliže kárný orgán nemůže prostředky, které má po ruce, věc náležitě objasnit, zejména s hlediska viny zaměstnance.
(3)  Vrátí-li výkonný orgán národního výboru věc postoupenou podle odstavce 1, kárný orgán je povinen v řízení pokračovat.
§ 4
(1)  Má-li kárný orgán za to, že jde o trestný čin, postoupí věc prokurátoru. To učiní též tehdy, nařídí-li to prokurátor.
(2)  Vrátí-li prokurátor věc postoupenou podle odstavce 1, kárný orgán je povinen v řízení pokračovat.
§ 5
Kárná (disciplinární) opatření
(1)  Za kárné provinění (§ 1 odst. 1) se podle stupně jeho nebezpečnosti uloží některé z těchto kárných (disciplinárních) opatření:
a)  důtka,
b)  veřejná důtka,
c)  veřejná důtka s pokutou; pokuta se vyměří nejméně dvojnásobkem částky způsobené škody a nesmí převyšovat 1000 Kčs.
(2)  Při výměře kárného (disciplinárního) opatření se přihlédne zejména k způsobu provedení a následkům činu, jakož i k poměrům a osobě zaměstnance a k tomu, zda a do jaké míry nahradil způsobenou škodu.
Řízení