233/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 233/2014 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2014,
kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 2 písmeno c) včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:
„c) finanční institucí finanční instituce23podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (dále jen „nařízení“),


23Článek 4 odst. 1 bod 26 nařízení.“.
2. V § 2 písmeno j) zní:
„j) obchodním plánem skutečně zamýšlený podnikatelský plán žadatele na první tři účetní období zpracovaný ve formátu výkazů účetní závěrky podle zákona upravujícího účetnictví6podložený reálnými ekonomickými propočty spolu s komentářem, který obsahuje
1. záměry žadatele z hlediska rozsahu a objemu poskytovaných platebních služeb nebo vydávaných elektronických peněz a dalších činností podle zákona a popis plánovaného způsobu jejich dosažení, včetně charakteristiky cílové skupiny klientů a obchodní sítě žadatele,
2. základní východiska a předpoklady, na kterých je plán založen, a odůvodnění provázanosti kvantitativních údajů plánu a reálnosti plánovaných výsledků činnosti,“.
3. V § 3 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Přílohami obsahujícími základní informace o žadateli jsou
a) doklad o oprávnění k podnikání,
b) doklad o původu počátečního kapitálu a případně dalších finančních zdrojů a rozsahu splacení základního kapitálu, není-li tento údaj zřejmý z dokladu o oprávnění k podnikání,
c) finanční výkazy a
d) seznam návrhů na vyslovení neplatnosti rozhodnutí nejvyššího orgánu žadatele, o kterých nebylo ke dni podání žádosti pravomocně ukončeno soudní řízení, pokud byly takové návrhy podány a pokud jde o návrhy, které by mohly mít podstatný vliv na další fungování žadatele.
(3) Přílohami obsahujícími informace související s požadovanou činností platební instituce jsou
a) obchodní plán,
b) popis řídicího a kontrolního systému v rozsahu podle § 18 odst. 1 až 5 zákona a této vyhlášky,
c) zvolený způsob ochrany peněžních prostředků svěřených k provedení platební transakce; v závislosti na zvoleném způsobu ochrany podle § 20 odst. 1 nebo 2 zákona dále postupy pro zajištění řádné a oddělené evidence těchto svěřených peněžních prostředků a jejich uložení na samostatném účtu a pravidla pro investování peněžních prostředků, nebo návrh pojistné smlouvy nebo smlouvy upravující jinou srovnatelnou záruku spolu s potvrzením osoby podle § 20 odst. 3 zákona, že v případě vydání povolení k činnosti platební instituce bude tato smlouva uzavřena,
d) popis způsobu provádění jednotlivých platebních služeb podle § 8 odst. 1 zákona a činností s tím
 
 Nahoru