Input:

22/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci Garance

č. 22/1966 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 11. března 1966
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky a vědecké a technické spolupráci
Dne 29. června 1965 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci. Vzájemnou výměnou nót o schválení vstoupila Dohoda na základě svého článku 9 v platnost dne 14. ledna 1966.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Francouzské republiky, vedeny přáním usnadnit a rozvíjet spolupráci mezi Československem a Francií na poli vědy a techniky, přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k posílení přátelských vztahů a výměn mezi oběma státy, se rozhodly uzavřít tuto Dohodu:
Článek 1
Obě Smluvní strany se zavazují, že budou rozvíjet a posilovat vědeckou a technickou spolupráci. Ve vzájemně shodě vymezí jednotlivé oblasti této spolupráce se zřetelem na zkušenosti, získané vědci a techniky obou států a na možnosti, nabízející se v jednotlivých oblastech.
Článek 2
Vědecká a technická spolupráce podle článku 1 bude uskutečňována:
a) poskytováním studijních stipendií nebo stáží studentům přírodních věd, studujícím inženýrství, inženýrům a technikům obou států;
b) organizováním cest specialistů a techniků;
d) organizováním vědeckých a technických přednášek, konferencí a kolokvií.
Článek 3
Obě Smluvními strany berou na vědomi Ujednání mezi Československou akademií věd a Národním střediskem vědeckého výzkumu uzavřeným 21. května 1964 a