Input:

22/1955 Sb., Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci, platné do 24.10.1967 Archiv

č. 22/1955 Sb., Zákonné opatření o státní dřevařské inspekci, platné do 24.10.1967
[zrušeno č. 99/1967 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 31. března 1955
o státní dřevařské inspekci.
Předsednictvo Národního shromáždění republiky Československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1.
Účel.
Aby byla ve všech odvětvích národního hospodářství zajištěna a rozvíjena přísná úspornost při hospodaření s dřevem a výrobky, jejichž podstatnou součást tvoří dřevo (dále jen „dřevo“), zřizuje se státní dřevařská inspekce.
§ 2.
Orgány státní dřevařské inspekce.
(1) Státní dřevařská inspekce se zřizuje při ministerstvu lesů a dřevařského průmyslu jako orgán celostátní.
(2) V čele státní dřevařské inspekce stojí hlavní inspektor, kterého jmenuje a odvolává na návrh ministra lesů a dřevařského průmyslu vláda; při své práci se řídí hlavní inspektor pokyny ministra lesů a dřevařského průmyslu.
(3) Pro výkon své činnosti má hlavní inspektor potřebný počet inspektorů a technických, administrativních a pomocných zaměstnanců; ustanovuje a odvolává je hlavní inspektor.
§ 3.
Úkoly státní dřevařské inspekce.
Státní dřevařská inspekce plní zejména tyto úkoly:
a) sleduje hospodaření s dřevem,
b) prověřuje, jak jsou plněny právní předpisy a vládní usnesení a jak jsou prováděna opatření, zajišťující řádné hospodaření s dřevem,
c) činí opatření k odstranění zjištěných závad,
d) navrhuje příslušným orgánům opatření zajišťující úsporné hospodaření s dřevem,
e) vyjadřuje se k zásadám připravovaných všeobecných úprav výroby, odbytu, spotřeby a cen dřeva,
f) organisuje a rozvíjí hnutí za úspory dřeva.
Povinnosti a práva státní dřevařské inspekce.
§ 4.
Při plnění svých úkolů státní dřevařská inspekce zejména
1. prověřuje
a) správnost a dodržování technicko-hospodářských norem dřeva,
b) používání předepsaných a odpovídajících sortimentů dřeva,
c) hospodaření s příděly dřeva, pro které nejsou stanoveny spotřební normy (údržba a běžný provoz),
d) využívání dřevního odpadu,
e) plánovité zavádění výroby náhradních hmot ze dřeva,
f) využívání beden a latění,
g) využívání pomocného dřeva ve stavebnictví;
2. navrhuje příslušným orgánům
a) nahrazování dřeva jiným materiálem,
b) změny technicko-hospodářských norem dřeva,
c) zavádění prémiových řádů pro prokazatelné úspory dřeva.
§ 5.
(1) Orgány státní dřevařské inspekce mají při plnění svých úkolů právo
a) požadovat od rozpočtových, hospodářských a jiných organisací a zařízení zprávy, doklady, sdělení a vysvětlení o věcech náležejících do působnosti státní dřevařské inspekce,
b) vstupovat do podniků, závodů, provozoven a skladů a nahlížet do příslušných záznamů; zaměstnanci jsou povinni umožnit jim provádění kontrol a sdělit jim potřebné údaje.
(2) Na žádost orgánů státní dřevařské inspekce vyšle ústřední orgán, v jehož odvětví je prováděno šetření, na svůj náklad odborného poradce, který se zúčastní šetření.
§ 6.
Orgány státní dřevařské inspekce jsou povinny zachovávat státní, hospodářské a služební tajemství ve věcech, o nichž se dozví při výkonu své činnosti. Tato povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení pracovního poměru.
§ 7.