Input:

215/1948 Sb., Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán Garance

č. 215/1948 Sb., Nařízení o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán
NAŘÍZENÍ
ministra techniky
ze dne 13. srpna 1948
o omezení stavební činnosti mimo dvouletý hospodářský plán.
Ministr techniky v dohodě s ministry průmyslu a sociální péče nařizuje podle § 2, odst. 3 a § 15, odst. 1, písm. b), c) a d) zákona ze dne 7. března 1947, č. 42 Sb., o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem, ve znění zákona ze dne 19. července 1948, č. 177 Sb.:
§ 1.
Zastavuje se vydávání stavebních povolení pro veškeré stavby, které nejsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948, s výjimkou vydávání stavebních povolení pro
a)  stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé zák. č. 42/1947 Sb. ve znění zákona č. 177/1948 Sb. a
b)  nezbytné udržovací práce podle § 2, odst. 4 téhož zákona.
§ 2.
(1)  Zastavuje se provádění veškerých stavebních prací u těch staveb, které byly povoleny před účinností tohoto nařízení jako stavby z místních zdrojů podle § 2, odst. 1 zák. č. 42/1947 Sb., a s nimiž nebylo dosud začato.
(2)  Pokud se stavbami uvedenými v odstavci 1 bylo již začato, vyšetří stavební úřad ihned v každém jednotlivém případě, zda s hledisek hospodářských, bezpečnostních, sociálních nebo zdravotních lze je dokončit. Při tom přihlíží též k tomu, zda by stavebniny potřebné pro dokončení stavby, jakož i potřebné pracovní síly nebyly odňaty plnění úkolů stanovených dvouletým plánem; u pracovních sil tak učiní podle vyjádření okresního úřadu ochrany práce. Podle výsledku šetření může stavební úřad zakázat pokračování ve stavbě a zároveň nařídit stavebníku, aby provedl potřebná zabezpečovací opatření.
§ 3.
Stavby prováděné bez stavebního povolení stavební úřad zastaví podle stavebních předpisů, uloží stavebníku potřebná zabezpečovací opatření a zavede trestní řízení, po případě dá k němu podnět.
§ 4.
(1)  Kdo má ve vlastnictví nebo držbě stavebniny, instalační hmoty nebo předměty (hladké nebo svařované trubky závitovité, armatury, umyvadla, vany a pod.), anebo nezabudované (pomocné) dřevo, je povinen je přihlásit u stavebního úřadu do 31. srpna 1948, a to na předepsaném tiskopise, který lze koupit u stavebního úřadu. Není třeba hlásit stavebniny, hmoty nebo předměty:
a)  pokud byly přiděleny pro stavby, které jsou zařazeny do dvouletého plánu na rok 1948,
b)  pokud byly přiděleny pro stavby povolené podle § 2, odst. 3, věty první nebo druhé