Input:

21/1962 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách Garance

č. 21/1962 Sb., Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách
VYHLÁŠKA
ministerstva všeobecného strojírenství
ze dne 14. února 1962,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách
Ministerstvo všeobecného strojírenství v dohodě s ostatními dodavatelskými a odběratelskými ministerstvy (ústředními úřady a orgány) a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 192 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi:
Oddíl I
Všeobecná ustanovení
§ 1
(1) Tyto základní podmínky upravují vztahy mezi držitelem vozidla (dále jen „odběratel“) a veřejnou automobilovou opravnou (dále jen „dodavatel“) při provádění oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu, uvedených v odstavci 2, jakož i při provádění oprav skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel.
(2) Předmětem dodávky jsou
a) generální, střední a běžné opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,
b) celkové opravy samotných skupin a podskupin (dále jen „skupin“),
c) opravy dílců a součástí (dále jen „části“) a
d) plánovaná údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu, a to u osobních, dodávkových, kombinovaných (STW), pohotovostních (bojových) automobilů, autobusů, autokarů a mikrobusů, sanitních automobilů standardního provedení, přívěsů a návěsů pro dopravu osob, nákladních automobilů (valníků, sklápěčů a skříňových vozidel, jakož i vozidel vyjmenovaných v odstavci 4), přívěsů a návěsů pro dopravu nákladů (valníků, sklápěčů a skříňových vozidel) a traktorů (s výjimkou traktorů uvedených v odstavci 5), (dále jen „vozidla“).
(3) Opravy podle odstavce 2 se provádějí jen u vozidel značek, typů a ročníků, uvedených v metodických směrnicích pro příslušný plánovací rok;1) opravy ostatních vozidel se provádějí jen na základě přímé dohody odběratele s dodavatelem.
(4) Dodavatelé provádějí též opravy speciálních nákladních automobilů vybavených standardními účelovými zařízeními, a to: autocisteren, autodistributorů, vyprošťovacích vozů, fekálních, popelových, kropících, požárních, mrazících vozidel a pojízdných dílen. Ministerstvo všeobecného strojírenství může však pro příslušný plánovací rok stanovit i další speciální druhy automobilů, jejichž opravy zajišťují veřejné opravny automobilů, anebo může pověřit prováděním oprav speciálních nákladních automobilů i jinou specializovanou opravnu, popř. výrobce nástaveb. U jiných speciálních vozidel provádějí dodavatelé opravy podvozků, opravy nástaveb jen pokud dojde k dohodě odběratele s dodavatelem.
(5) Tyto základní podmínky se nevztahují na provádění oprav a plánované údržby motorových tříkolek, motocyklů (včetně postranních vozíků), skútrů, motokol, mopedů, kol s pomocným motorem, zemědělských traktorů a traktorů konstrukčně