Input:

21/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů, platné do 31.7.1965 Archiv

č. 21/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů, platné do 31.7.1965
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničních věcí
ze dne 28. února 1961
o vydání československých pasů
Ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle §§ 2,4 a 7 zákona č.53/1949 Sb., o cestovních pasech, ve znění vládního nařízení č. 125/1951 Sb., kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí:
§ 1
(1)  Ministerstvo zahraničních věcí vydává nové československé pasy, a to pasy diplomatické, služební, zvláštní a cestovní.
(2)  Úprava pasů je jednotná. Na titulní straně je nápis Československá socialistická republika, státní znak a označení druhu pasu. Státní znak je vytištěn také na všech dalších stranách. Pasy obsahují osobní údaje držitele pasu, jeho fotografii, popis osoby a údaje o době platnosti. Pas má 44 stran a je majetkem ministerstva zahraničních věcí.
(3)  S vydáváním nových cestovních pasů se započne dnem 1. března 1961.
§ 2
Pasy platí po dobu pěti let. Po uplynutí této doby může být platnost pasu dvakrát prodloužena, vždy o pět let.
§ 3
Všechny druhy pasů vydané podle ustanovení vyhlášky ministerstva zahraničních věcí č. 100/1959 Ú.l., o vydání cestovních pasů, pozbývají platnosti dnem 28. února 1962. Počínaje dnem 1. března 1962 smějí občané Československé socialistické republiky překročit státní hranice nebo se zdržovat v cizině pouze s pasem vydaným podle § 1 této vyhlášky, pokud je pasu k takové cestě nebo pobytu podle