Input:

208/1947 Sb., Mírová smlouva s Finskem Garance

č. 208/1947 Sb., Mírová smlouva s Finskem
Mírová smlouva s Finskem.
JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ!
DR. EDVARD BENEŠ PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ,
VŠEM, KTEŘÍ TENTO LIST ČÍSTI NEBO ČTOUCE SLYŠETI BUDOU, POZDRAVENÍ.
JMÉNEM SPOJENÝCH A PŘIDRUŽENÝCH MOCNOSTÍ
A
FINSKA
BYLA SJEDNÁNA V PAŘÍŽI DNE 10. ÚNORA 1947 TATO MÍROVÁ SMLOUVA:
Text v jazyce ruském a anglickém je uveden v částce 91/1947 od strany 1193.
(Překlad.)
Mírová smlouva s Finskem.
Svaz sovětských socialistických republik, Spojené království Velké Britannie a Severního Irska, Australie, Běloruská sovětská socialistická republika, Kanada, Československo, Indie, Nový Zéland, Ukrajinská sovětská socialistická republika a Jihoafrická Unie, jakožto státy, které jsou ve válce s Finskem a činně vedly válku proti evropským nepřátelským státům značnými vojenskými silami, označované dále jako „mocnosti spojené a sdružené”, s jedné strany,

a Finsko se strany druhé,
hledíce k tomu, že Finsko, které se stalo spojencem hitlerovského Německa a zúčastnilo se po jeho boku války proti Svazu sovětských socialistických republik, Spojenému království a jiným Spojeným národů, nese svůj podíl odpovědnosti za tuto válku,
že však Finsko 4. září 1944 úplně zanechalo vojenských operací proti Svazu sovětských socialistických republik, přestalo válčiti proti Spojeným národům, přerušilo styky s Německem a jeho satelity, uzavřelo dne 19. září 1944 příměří s vládami Svazu sovětských socialistických republik a Spojeného království, jednajícími jménem Spojených národů, které byly ve válce s Finskem, a věrně splnilo podmínky příměří,
a že mocnosti spojené a sdružené a Finsko si přejí uzavříti mírovou smlouvu, která podle zásad spravedlnosti upraví ještě nevyřešené otázky podávající se z událostí shora uvedených a vytvoří základ přátelských styků mezi nimi, umožňujíc tak mocnostem spojeným a sdruženým podporovati žádost Finska o jeho přijetí za člena Spojených národů a o jeho přístup ke každé dohodě sjednané pod záštitou Spojených národů,
rozhodly se proto prohlásiti zakončení válečného stavu a uzavříti k tomu cíli tuto mírovou smlouvu a ustanovily tudíž podepsané plnomocníky, kteří, předloživše své plné moci, které byly shledány v dobré a náležité formě, se dohodli takto:
ČÁST I.
Územní klausule.
Článek 1.
Hranice Finska, vyznačené na mapě připojené k této smlouvě (příloha I), zůstanou takové, jaké byly 1. ledna 1941, s výjimkou toho, co ustanovuje další článek.
Článek 2.
Podle dohody o příměří z 19. září 1944 Finsko potvrzuje, že petsamská (pečengská) provincie, kterou Sovětský svaz dobrovolně odstoupil Finsku mírovými smlouvami z 14. října 1920 a 12. března 1940, se vrátila do Sovětského svazu. Hranice petsamské (pečengské) provincie jsou vyznačeny na mapě připojené k této smlouvě (příloha I).
ČÁST II.
Politické klausule.
Oddíl I.
Článek 3.
Podle dohody o příměří obnovuje se účinnost mírové smlouvy mezi Sovětským svazem a Finskem, jež byla uzavřena v Moskvě 12. března 1940, s tím, že články 4, 5 a 6 uvedené smlouvy se nahrazujíc články 2 a 4 této smlouvy.
Článek 4.
1. Podle dohody o příměří Sovětský svaz potvrzuje, že se vzdává svého práva na nájem poloostrova Hango, jež mu bylo dáno sovětskofinskou