Input:

206/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou Garance

č. 206/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 2. listopadu 1964
o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Dne 9. března 1964 byla v Alžíru podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou.
Dohoda podle svého článku 24 vstoupila v platnost výměnou nót a jejím schválením, tj. dnem 16. září 1964.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
První náměstek ministra:
dr. Gregor v. r.
 
DOHODA
o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Alžírskou demokratickou lidovou republikou
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Alžírské demokratické lidové republiky vedeny přáním napomáhat rozvoji letecké dopravy mezi svými zeměmi a uskutečňovat v této oblasti co nejširší mezinárodní spolupráci a vycházejíce zejména ze zásad a ustanovení Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsané dne 7. prosince 1944 v Chicagu, dohodly se takto:
Článek 1
Smluvní strany si poskytují vzájemně práva a výhody stanovené touto Dohodou za účelem zřízení mezinárodních leteckých služeb uvedených v Příloze.
ČÁST I.
DEFINICE
Článek 2
Při uskutečňování této Dohody a její Přílohy:
1. výraz „území“ má význam stanovený v článku 2 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví;
2. výraz „letecké úřady“ znamená: pokud jde o Československou socialistickou republiku ministerstvo dopravy, správu civilního letectví a pokud jde o Alžírskou demokratickou lidovou republiku ministerstvo rekonstrukce, veřejných prací a dopravy, podředitelství civilního letectví, nebo v obou případech kterýkoli orgán oprávněný k provádění funkcí, které jsou v současné době vykonávány uvedenými úřady;
3. výrazy „dohodnuté služby“ a „stanovené tratě“ znamenají mezinárodní letecké služby a tratě stanovené v Příloze k této Dohodě;
4. výraz „určené podniky“ znamená letecké dopravní podniky určené příslušnými vládami k provozování dohodnutých služeb.
ČÁST II.
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Článek 3
Zákony a předpisy každé smluvní strany týkající se vstupu na její území, pobytu na tomto území nebo výstupu z něho, letadel provozujících mezinárodní lety nebo provozu těchto letadel na jejím území, platí pro letadla druhé smluvní strany.
Posádky, cestující a odesílatelé zboží se musí podrobit buď osobně nebo prostřednictvím třetí osoby jednající na jejich účet a jejich jménem zákonům a předpisům, podle nichž se na území každé ze smluvních stran řídí vstup, pobyt a výstup posádek, cestujících a zboží, jako jsou předpisy o vstupu, přistěhovalectví, vystěhovalectví, pasových formalitách, formalitách výstupu, clech, zdravotnictví a devizovém hospodářství.
Článek 4
Osvědčení o letové způsobilosti, diplomy a letecké legitimace vydané nebo uznané za platné jednou ze smluvních stran se uznávají, pokud neprošla jejich platnost, za platné druhou smluvní