Input:

2/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, ve znění účinném k 1.12.2002 Garance

č. 2/1958 Sb., Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií, ve znění účinném k 1.12.2002
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. února 1958
o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a federativní lidovou republikou Jugoslávií
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
130/2002 Sb.m.s.
(k 1.12.2002)
pozbývá platnosti ve vztahu mezi ČR a Svazovou republikou Jugoslávií
Dne 22. května 1957 byla v Bělehradě sjednána Úmluva o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií.
President republiky Úmluvy ratifikoval dne 27. září 1957 a ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 28. listopadu 1957.
Podle svého článku 11 Úmluva nabyla účinnosti dne 28. prosince 1957.
České znění Úmluvy se vyhlašuje v Příloze Sbírky zákonů1) .
 
David v. r.
 
Příloha vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 2/1958 Sb.
ÚMLUVA
o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
Československá republika a Federativní lidová republika Jugoslávie ve snaze rozvíjet vzájemnou spolupráci na poli sociální politiky a v přesvědčení, že takováto spolupráce bude sloužit posilování přátelských vztahů mezi oběma státy, se rozhodly uzavřít Úmluvu o spolupráci na poli sociální politiky a za tím účelem se dohodly na těchto ustanoveních:
Článek 1
(1) Smluvní strany budou spolupracovat na poli sociální politiky za účelem prohloubení sociálního pokroku jak ve svých vlastních zemích, tak i na poli mezinárodním.
(2) Smluvní strany se dohodly, že budou zvlášť podporovat a rozvíjet výměnu zkušeností a spolupráci mezi příslušnými orgány, vědeckými ústavy a společenskými organisacemi; vzájemné poskytování informací o rozvoji v oblasti sociální politiky a výměnu příslušného materiálu; vzájemné organisování přednášek a návštěv odborníků v sociálních otázkách; výměnu vědeckých, odborných, statistických a jiných prací a publikací z oblasti sociální politiky.
Článek 2
(1) Smluvní strany budou podporovat vzájemnou zotavenou a léčebnou péči o děti, mládež a pracující.
(2) Bližší bude určeno dohodou příslušných orgánů obou smluvních stran.
Článek 3
Smluvní strany budou spolupracovat v otázkách mezinárodní sociální služby, zejména při zjišťování údajů o nezvěstných osobách, při opatřování dokladů a podávání zpráv, při řešení jednotlivých otázek z oblasti osobních a rodinných poměrů a podobně.
Článek 4
Občané jedné smluvní strany, zaměstnaní na území druhé smluvní strany, jsou v oboru pracovního práva postaveni na roveň jejím vlastním občanům.
Článek 5
(1) Občané jedné smluvní strany, kteří mají stálé bydliště na území druhé smluvní strany, jsou v oboru sociální péče (léčení, peněžní pomoc, ubytování v domovech a podobně) postaveni na roveň jejím vlastním občanům.
(2) Za poskytnutou sociální péči nebude požadována náhrada od té smluvní strany, jejímuž občanu byla sociální péče poskytnuta.
Článek 6
Vztahy na poli sociálního pojištění (zabezpečení) jsou upraveny zvláštní úmluvou.
Článek 7
Osobám, které pobírají od orgánu jedné smluvní strany důchod