Input:

2/1956 Sb., Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství, platné do 31.12.1967 Archiv

č. 2/1956 Sb., Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství, platné do 31.12.1967
[zrušeno č. 128/1967 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 20. ledna 1956
o organisaci lesního hospodářství.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 15 odst. 1 zákona č. 12/1955 Sb.:
§ 1.
(1) Lesní národní majetek spravují krajské správy lesů (dále jen „krajské správy“), pokud nebyl převeden do správy jiné organisace státního socialistického sektoru.
(2) Krajské správy jsou hospodářskými organisacemi; jsou právnickými osobami a zapisují se do podnikového rejstříku.
§ 2.
Pro krajské správy platí obdobně předpisy o národních podnicích, pokud toto nařízení, po případě statut krajských správ nestanoví jinak.
§ 3.
(1) Krajské správy provozují zejména pěstění, obnovu a ochranu lesů, těžbu a odvoz dříví, hospodaří lesními semeny a sazenicemi a provádějí lesnicko-technické meliorace, jakož i výkup surového dříví v rozsahu stanoveném statutem. Vykonávají též odbornou správu lesů; hospodaří v lesích, jež jim byly dány do užívání.
(2) Řídící činnost a společné záležitosti obstarávají krajské správy zpravidla přímo, ostatní činnosti vykonávají prostřednictvím výrobních složek (závodů).
§ 4.
(1) Závody provozují zejména pěstění, obnovu a ochranu lesa, těžbu, odvoz a výkup dříví; mohou být zřízeny též pro obstarávání zvláštních úkolů lesního hospodářství.
(2) Závody jsou samostatnými účetními jednotkami s obratovým účtem pro financování provozu; závody se nezapisují do podnikového rejstříku.
§ 5.
Právní poměry, organisaci, činnost, hospodaření a řízení krajských správ