Input:

2/1954 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954 Garance

č. 2/1954 Sb., Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954
ZÁKON
ze dne 20. ledna 1954
o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954.
V období prvního pětiletého plánu dosáhl pracující lid Československé republiky, vedený Komunistickou stranou Československa, mimořádných úspěchů v rozvoji národního hospodářství.
Na základě nových socialistických forem hospodaření bylo dosaženo rychlého rozvoje výrobních sil, zejména ve výrobě výrobních prostředků. Největšího rozvoje bylo dosaženo ve výrobě strojírenské, která byla hlavním článkem pětiletky a jejíž rozvoj umožnil změny struktury celého československého hospodářství. Rozvojem výrobních sil byla též podstatně zvýšena obranná schopnost země.
Úspěšné splnění základních úkolů prvního pětiletého plánu umožnilo zvýšit životní úroveň pracujících, odstranit přídělové hospodářství, provést peněžní reformu a přistoupit v roce 1953 ke dvojímu snížení maloobchodních cen potravin a průmyslového spotřebního zboží.
Tím byly vytvořeny předpoklady pro další rozmach národního hospodářství, pro zvyšování životní úrovně pracujícího lidu a pro další smělý postup při výstavbě socialismu v Československu.
Proto se Národní shromáždění republiky Československé usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ.
Hlavní úkoly státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1954.
§ 1.
(1)  Základním úkolem státního plánu rozvoje národního hospodářství na rok 1954 je podstatné zvýšení životní úrovně pracujících na základě dalšího zvýšení výroby, růstu produktivity práce a všestranného zvýšení hospodárnosti.
(2) Hlavním článkem státního plánu je zajištění rozvoje palivové a energetické základny. Proto materiální a finanční prostředky celého hospodářství a pozornost a úsilí všech pracujících musí být soustředěny na zajištění plnění plánu těžby uhlí, výroby elektrické energie, výstavby dolů a elektráren a na nejpřísnější hospodárnost při spotřebě paliv a elektrické energie.
(3)  Pro zajištění dalšího vzestupu životní úrovně pracujících je prvořadým úkolem zvýšení výroby a produktivity v zemědělství, které bude zabezpečováno všestrannou materiální pomocí, zaměřenou na upevnění a rozvoj jednotných zemědělských družstev, strojních a traktorových stanic a státních statků, jakož i na zlepšení výrobních podmínek malých a středních rolníků.
(4)  Pro splnění státního plánu ve všech odvětvích je rozhodující zajištění nejpřísnějšího režimu hospodárnosti jako hlavního předpokladu snižování cen spotřebního zboží. Proto úspěch státního plánu závisí zejména na splnění plánovaného snížení vlastních nákladů, na plánovaném zvýšení produktivity práce, na správném odměňování a hmotné zainteresovanosti pracujících a na snížení nadnormativních zásob.
ČÁST DRUHÁ.
Rozvoj jednotlivých odvětví národního hospodářství.
§ 2.
Průmysl.
(1)  Hrubá výroba průmyslu v roce 1954 vzroste proti roku 1953 o 5,1 % a výroba zboží o 7,5 %; z hlavních ministerstev dosáhne hrubá výroba v ministerstvu
 
paliv a energetiky
8,00 miliard Kčs,
hutního průmyslu a rudných dolů
11,68 miliardy Kčs,