Input:

192/1948 Sb., Zákon o státním divadle v Brně, platné do 15.11.1957 Archiv

č. 192/1948 Sb., Zákon o státním divadle v Brně, platné do 15.11.1957
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o státním divadle v Brně.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Zřizuje se státní divadlo v Brně převzetím Zemského divadla v Brně.
§ 2.
(1)  Vlastnické právo na věci nemovité i movité, náležející dosud zemi Moravskoslezské, městu Brnu nebo Družstvu českého Národního divadla v Brně a určené dosavadním vlastníkem k tomu, aby se jich trvale a výlučně užívalo k provozu přejímaného divadlo, přechází bez náhrady na československý stát.
(2)  K účelu stavby nové divadelní budovy nabývá československý stát bez náhrady také vlastnického práva na nemovité i movité věci Družstva českého Národního divadla v Brně, na které se nevztahuje ustanovení odstavce 1, které však toto družstvo určilo k uvedenému účelu (t. zv. stavební fond). Vlastnické právo družstva na ostatní jeho majetek zůstává nedotčeno.
§ 3.
Ministerstvo školství a osvěty určí v dohodě s ministerstvy vnitra a financí, který majetek přešel podle § 2, odst. 1 nebo 2 do