Input:

188/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny, platné do 31.12.1949 Archiv

č. 188/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny, platné do 31.12.1949
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se vydávají vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 35, odst. 4 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, a § 2, odst. 1 zákona ze dne 19. července 1948, č. 209 Sb., o přechodné úpravě v oboru dávek a poplatků:
§ 1.
Pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny se vydávají vzorná pravidla, která jsou uvedena v příloze k tomuto nařízení a tvoří jeho součást.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě s ministrem financí.
 
Zápotocký v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 188/1949 Sb.
Vzorná pravidla pro vybírání obecní dávky ze zmrzliny.
Místní národní výbor1) v ........................... se usnesl dne ............... podle ustanovení § 35 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, aby v obci ...................................................... byla ode dne .................................................................. do dne.............................................. vybírána obecní dávka ze zmrzliny (dále jen „dávka”) podle těchto pravidel:
§ 1.
Dávce podléhá prodej zmrzliny spotřebitelům.
§ 2.
(1) Dávka činí 10 h (deset haléřů) za každou, byť jen započatou korunu prodejní ceny každé porce.
(2) Je-li dávka v této ceně již započtena (§ 3, odst. 1), je prodávající povinen na to upozornit vhodným způsobem (na př. vývěskou: „Ceny včetně obecní dávky ze zmrzliny”), jinak se dávka počítá z celé prodejní ceny.
§ 3.
(1) Dávku je povinen platit, kdo zmrzlinu prodává, a může ji přesunout na kupujícího. Dávková povinnost nastává okamžikem prodeje zmrzliny.
(2) Poplatník vydá každému kupujícímu (spotřebiteli) známku místního národního výboru ve výši dávky a tuto známku před ním znehodnotí způsobem, který určí místní národní výbor. Znehodnocených známek nesmí být znovu použito.
(3) Poplatník je povinen vést knihu, v níž každodenně vykáže počet porcí prodané zmrzliny podle jejich prodejní ceny, celkovou tržbu a dávku na ně připadající.
§ 4.
Dávka se platí tak, že poplatník zakoupí u pokladny místního národního výboru potřebné známky (§ 3, odst. 2), a to v množství, aby stačily aspoň na přiměřenou týdenní spotřebu. Bez těchto známek nesmí zmrzlinu prodávat.
§ 5.
Kontrolní orgány