Input:

182/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat Garance

č. 182/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 13. října 1960
o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ministerstvy a Ústřední radou odborů podle § 10 odst. 1 zákona č. 67/1951 Sb., o bezpečnosti při práci, a podle § 7 zákona č. 51/1954 Sb., o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků:
Všeobecná část
§ 1
(1) Tato vyhláška se vztahuje na bezpečnost práce při obsluze koní, skotu a kanců (dále jen „hospodářská zvířata“).
(2) Obsluhou hospodářských zvířat se rozumí jejich ošetřování a jiné zacházení s nimi.
§ 2
(1) Vedoucí zemědělských závodů, představenstva jednotných zemědělských družstev a ostatní chovatelé hospodářských zvířat (dále jen „chovatelé“) odpovídají za zajišťování bezpečné práce při obsluze hospodářských zvířat.
(2) Chovatelé jsou povinni:
1. činit všechna opatření nutná k zajištění bezpečné a zdravotně nezávadné práce při obsluze hospodářských zvířat, zejména opatření
a) stanovená touto vyhláškou, popřípadě předpisy o bezpečnosti při práci v provozních objektech a zařízeních zemědělských závodů,1)
b) uložená jim orgány inspekce práce;
2. seznámit osoby, které obsluhují hospodářská zvířata (dále jen „ošetřovatelé“), s ustanoveními této vyhlášky a dbát na její dodržování.
§ 3
(1) Obsluhu hospodářských zvířat mohou provádět jen osoby určené chovatelem k obsluze zvířat, které
a) jsou - pokud se dále nestanoví jinak - starší 16 let,
b) jsou tělesně i duševně způsobilé,
c) byly napřed s obsluhou zvířat na pracovišti prakticky obeznámeny.
(2) Věkové omezení, uvedené v odstavci 1, se nevztahuje na učně, kteří vykonávají obsluhu hospodářských zvířat pod odborným dozorem v řádném učebním poměru a na žáky všeobecně vzdělávacích a odborných škol, kteří tuto obsluhu vykonávají pod odborným dozorem v rámci praktického výcviku.
§ 4
(1) Chovatelé jsou povinni opatřit pro ošetřovatele ochranný oděv, obuv a ochranné pracovní pomůcky, jakož i hygienická zařízení v rozsahu, stanoveném příslušnými předpisy.2)
(2) Ošetřovatelé jsou povinni při obsluze hospodářských zvířat používat ochranného oděvu, obuvi, ochranných pracovních pomůcek a hygienického zařízení.
§ 5
Hospodářská zvířata se zlozvyky, ohrožujícími bezpečnost ošetřovatelů, musí mít stálého ošetřovatele. Při změně ošetřovatele musí se chovatel postarat o to, aby nový ošetřovatel byl podrobně seznámen s vlastnostmi těchto zvířat.
§ 6
(1) Přistoupení k hospodářským zvířatům a zacházení s nimi musí být klidné a rozhodné. Přistoupení k hospodářskému zvířeti musí předcházet upozornění hlasem; ke zvířeti, odpočívajícímu v leže, lze přistoupit teprve, až vstane.
(2) Bití a dráždění hospodářských zvířat je zakázáno.
§ 7
Vstupovat do zařízení pro ustájení hospodářských zvířat a jiných prostorů, vyhrazených hospodářským zvířatům (např. výběhy, ohraničené pastviny), mohou jen ošetřovatelé,