Input:

181/1948 Sb., Zákon o organisaci peněžnictví, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 181/1948 Sb., Zákon o organisaci peněžnictví, platné do 31.12.1989
ZÁKON
ze dne 20. července 1948
o organisaci peněžnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
PRVNÍ ČÁST.
Ustanovení všeobecná.
§ 1.
Peněžní ústavy jsou organisovány buď ve formě národních podniků (bank) nebo ve formě lidových družstev (ústavů lidového peněžnictví).
§ 2.
Ministerstvo financí je výlučně příslušné ve věcech peněžních ústavů a má výlučný dozor na ně; tuto svou působnost může zčásti přenésti na orgány a zařízení jemu podléhající.
§ 3.
(1)  Ministerstvo financí stanoví pro peněžní ústavy obor a rozsah jejich činnosti, vydává pro ně závazné pokyny a směrnice a dohlíží, aby dbaly při své činnosti příslušných předpisů, jakož i směrnic a pokynů jim daných a aby jejich činnost byla v souladu s celkovým finančním plánem a s potřebami československého hospodářství.
(2)  Ministerstvo financí stanoví úrokové sazby vyhláškou v Úředním listě, přihlížejíc k současným hospodářským poměrům.
(3)  Ministerstvo financí může z důvodu svého dozorčího práva s výhradou ustanovení § 18 peněžnímu ústavu kdykoliv přikázati zejména:
a)  aby mu předložil svou rozvahu a výsledovku a jiné potřebné doklady;
b)  aby upravil svou činnost podle jeho pokynů a odstranil zjištěné závady;
c)  aby učinil organisační opatření;
d)  aby změnil firmu;
e)  aby splynul s jiným peněžním ústavem bez likvidace.
(4)  Příkaz daný podle odstavce 3 nahrazuje usnesení orgánů peněžního ústavu, pokud by ho jinak bylo třeba. Zápisy ve veřejných knihách a rejstřících, potřebné k vyznačení změn způsobených příkazem, provedou soudy na návrh příslušného peněžního ústavu s odvoláním na tento zákon.
(5)  Ministerstvo financí může kdykoliv dáti přezkoumati činnost a hospodaření peněžních ústavů a může k výkonu dozoru jmenovati u peněžního ústavu na jeho náklad svého zástupce a stanoviti jeho práva a povinnosti způsobem pro peněžní ústav závazným.
(6)  K organisačním opatřením všeobecného rázu, zejména z důvodů přizpůsobení organisace peněžnictví nové správní soustavě, jest potřebí souhlasu vlády. Opatření, k němuž dojde podle předcházející věty, vyhlásí ministerstvo financí v Úředním listě.
§ 4.
Zříditi nebo zrušiti peněžní ústav lze jen se svolením ministerstva financí. Ministerstvo financí může však s výhradou ustanovení § 18 peněžní ústav zrušiti též samo.
§ 5.
Jen se svolením ministerstva financí může peněžní ústav:
a)  rozšířit dosavadní činnost;
b)  zříditi, převzíti nebo zrušiti pobočku, exposituru, sběrnu, platebnu, jednatelství neb jakkoliv jinak nazvaný pobočný (vedlejší) závod;
c)  přeložiti sídlo hlavního závodu nebo pobočného (vedlejšího) závodu do jiné obce anebo z jedné místní části do jiné části téže obce, pokud jde o místní části se zvláštními správními orgány;
d)  změniti firmu;
e)  splynouti s jiným peněžním ústavem.
§ 6.
Zákon ze dne 11. března 1948, č. 38 Sb., o Národní bance Československé, zůstává nedotčen.
§ 7.
(1)  Zaměstnanci peněžních ústavů jsou v soukromoprávním poměru. Jejich mzdové podmínky upraví ministr sociální péče v dohodě s ministrem financí. až do této úpravy vztahují se na ně mzdové předpisy pro zaměstnance v