Input:

18/1958 Sb., Zákon o požární ochraně, platné do 30.6.1986 Archiv

č. 18/1958 Sb., Zákon o požární ochraně, platné do 30.6.1986
[zrušeno č. 133/1985 Sb.]
ZÁKON
ze dne 17. dubna 1958
o požární ochraně.
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Socialistickou výstavbu státu, životy a zdraví pracujících a všechny majetkové hodnoty je nutno chránit před škodami, jež vznikají požáry a jinými živelními pohromami nebo nehodami.
(2) Základem účinné ochrany před požáry je bdělost a opatrnost občanů a jejich nejširší účast na požární ochraně, o jejíž rozvíjení pečují především národní výbory a jejich výkonné orgány za pomoci dobrovolných organisací, zejména Československého svazu požární ochrany.
(3) Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčiny ke vzniku požáru, a přispívat podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně, zejména poskytovat potřebnou osobní a věcnou pomoc při zamezování a zdolávání požárů a jiných živelních pohrom nebo nehod.
ČÁST I
Řízení požární ochrany
§ 2
Úkoly ministerstva vnitra
(1) Ústřední řízení požární ochrany a dozor na ni přísluší ministerstvu vnitra.
(2) Ministerstvo vnitra je oprávněno činit v mezích platných předpisů potřebná opatření k zajištění požární ochrany, zejména:
a) stanovit zásady pro řízení a organisaci požární ochrany a vydávat obecné právní předpisy v oboru požární ochrany;
b) stanovit požadavky požární ochrany, jichž je třeba dbát při projektové přípravě a při provádění staveb;
c) určovat zásady pro opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany a podávat návrhy na jejich normalisaci a typisaci;
d) stanovit zásady pro školení a výcvik pracovníků požární ochrany z povolání i příslušníků dobrovolných jednotek požární ochrany;
e) provádět výzkum v oboru požární ochrany.
(3) Při plnění těchto úkolů spolupracuje ministerstvo vnitra s Československým svazem požární ochrany.
(4) Jako svůj poradní orgán pro věci požární ochrany může ministerstvo vnitra zřídit technickou radu požární ochrany, složenou ze zástupců ústředních a jiných úřadů a orgánů a Československého svazu požární ochrany.
§ 3
Úkoly národních výborů a jejich výkonných orgánů
(1) Národní výbory a jejich výkonné orgány řídí, organisují a kontrolují požární ochranu ve svých obvodech. K jejímu zajištění jsou oprávněny vydávat obecné právní předpisy a činit všechna potřebná opatření, zvláště pokud jde o předcházení požárům; pokud jde o železniční, vodní a leteckou dopravu a lesní hospodářství, dbají při tom zvláštního způsobu jejich organisace a potřeb jejich provozu (§ 9 odst. 2).
(2) Při plnění úkolů v požární ochraně spolupracují národní výbory a jejich výkonné orgány s Československým svazem požární ochrany.
(3) Národní výbory a jejich výkonné orgány jsou povinny poskytovat si v požární ochraně vzájemnou pomoc.
(4) Místní národní výbory a jejich výkonné orgány dbají zejména o to, aby v obci byla řádně prováděna preventivní požární ochrana a starají se o odstraňování zjištěných požárních závad. Výkonné orgány místních národních výborů mohou podle potřeby povolávat občany k součinnosti v požární ochraně.
§ 4
Náklady na veřejnou požární ochranu
(1) Místní národní výbory a jejich výkonné orgány