Input:

177/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů, platné do 31.12.1963 Archiv

č. 177/1960 Sb., Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů, platné do 31.12.1963
VYHLÁŠKA
ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky
ze dne 14. listopadu 1960
o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů
Ministerstvo financí podle § 11 odst. 1 a 4 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, ministerstvo výstavby podle § 2 odst. 3 vládního nařízení č. 1/1956 Sb., ve znění vládního nařízení č. 52/1960 Sb., o zrušení Státního výboru pro výstavbu, a hlavní arbitr Československé socialistické republiky podle § 190 zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, stanoví:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Účel úpravy
Široce rozvinutá a důsledná typizace je významnou pokrokovou cestou k zvýšení ekonomické efektivnosti investic a k zprůmyslnění stavebnictví s cílem zkrátit lhůty a zhospodárnit přípravu a provádění výstavby; k dosažení takové typizace je třeba hmotně zainteresovat organizace účastnící se vypracování takových podkladů.
§ 2
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tato vyhláška upravuje uzavírání hospodářských smluv o pracích na typových podkladech1) mezi státními organizacemi a stanoví zásady pro přiznávání odměn dodavatelům těchto podkladů, jakož i jejich poddodavatelům, popř. speciálním organizacím, jejichž spoluúčast při zpracování typových podkladů vyplývá z jejich působnosti (dále jen „speciální organizace”) a zásady pro použití těchto odměn.
(2)  Tato vyhláška se vztahuje pouze na celostátní a oblastní základní a úplné typové podklady a jejich varianty, mající všechny předepsané náležitosti a jsou-li vypracovány, projednány, schváleny a vyhlášeny podle platných předpisů.2) Dále se vztahuje na vzorové projekty,3) mají-li stejné náležitosti jako typové podklady a jsou-li též stejným způsobem projednány, schváleny a vyhlášeny.
(3)  O odměnách za zlepšení platných typových podkladů platí zvláštní předpisy.4)
ČÁST DRUHÁ
SMLUVNÍ ZAJIŠTĚNÍ
§ 3
Smluvní vztahy
(1)  Práce na typových podkladech se zajišťují hospodářskou smlouvou.5)
(2)  Návrh smlouvy předává odběratel dodavateli typového podkladu.
(3)  Odběratelem je u celostátních typových podkladů ústřední orgán, u oblastních typových podkladů a oblastních variant krajský národní výbor.
(4)  Dodavatelem typového podkladu (vzorového projektu) je státní organizace, oprávněná podle příslušných předpisů6) vypracovávat typové podklady (dále jen „dodavatel”).
§ 4
Obsah smlouvy
V návrhu smlouvy odběratel uvede své požadavky a podmínky, zejména čas plnění, údaje o výši úplaty a údaje o tom, zda má být vypracován základní, úplný