Input:

173/1964 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílů, platné do 31.3.1984 Archiv

č. 173/1964 Sb., Vyhláška ministerstva stavebnictví, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílů, platné do 31.3.1984
[zrušeno č. 11/1984 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva stavebnictví
ze dne 30. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních hmot, konstrukcí a dílců.
Ministerstvo stavebnictví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon“):
Oddíl I
Rozsah platnosti
§ 1
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky
a) maltovin
b) osinkocementových výrobků
c) keramických surovin a výrobků a žáruvzdorných výrobků s výjimkou výrobků magnesitových a chrommagnesitových
d) kamenických výrobků, lomařských výrobků a štěrkopísků
e) cihlářských výrobků
f) stavebních dílců a betonových výrobků
g) lehkých plniv do betonu
h) isolací
i) ostatních výrobků, dodávaných odbytovou organizací stavebních hmot,1) nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.
§ 2
(1) Ustanovení oddílu II upravují dodávky mezi odbytovými místy a jejich odběrateli a mezi odbytovými místy navzájem.
(2) Ustanovení oddílu III upravují pouze dodávky mezi odbytovými místy, která vykonávají odbyt za jiné organizace, a výrobními organizacemi.
(3) Odbytovým místem je organizace, určená v Seznamu výrobků; může jím být odbytová i výrobní organizace, pokud vykonává odbyt za jiného výrobce.
Oddíl II
Dodávky mezi odběrateli a odbytovými místy a mezi odbytovými místy navzájem
§ 3
Smlouva o přípravě dodávek
(k § 156 zákona)
Smlouvy o přípravě dodávek se sjednávají nejméně na období jednoho kalendářního (plánovacího) roku. Návrhy smluv o přípravě dodávek se předkládají nejpozději ve lhůtách pro předložení objednávek na první čtvrtletí roku, v němž mají být dodávky uskutečněny.
§ 4
Smluvní období a lhůty pro předkládání návrhů smluv
(k § 152 zákona)
(1) Smlouvy o dodávkách stavebních hmot, konstrukcí a dílců se u traťových dodávek uzavírají, pokud není v Seznamu výrobků odvětví stavebních hmot, konstrukcí a dílců stanoveno v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány jinak, na období čtvrtletní, a jde-li o dodávky ze skladů, na období týdenní.
(2) Odběratel předkládá dodavateli (odbytovému místu) návrh smlouvy o dodávce výrobků (objednávku) na dodávky, realizované přímo z výrobního závodu (traťové dodávky) nejpozději v těchto lhůtách před počátkem období, v němž mají být dodávky uskutečněny:
a) kanalizační a hospodářská kamenina, kyselinovzdorné klíny a plátky do 5 cm
2 měsíce
b) stavební dílce a výrobky betonové, železobetonové a z předpjatého betonu atypické, dosud nevyráběné nebo nevyráběné v běžném nebo minulém roce, osinkocementové trouby, tvarovky a ostatní osinkocementové výrobky s výjimkou krytiny rovné a vlnité a rovných desek typizovaných rozměrů, bloky pro kamenické práce,
kvádry mostní a tunelové,
kameny mlýnské a šrotovací,
atypické desky a schody z přírodního kamene, kamenické výrobky výslovně nejmenované (sloupy, pilíře, patky, hlavice, zábradlí, schodnice atd.), kyselinovzdorné