Input:

170/1968 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu Garance

č. 170/1968 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1968
o některých opatřeních souvisejících s federativním uspořádáním státu
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
Federální statistický úřad
§ 1
(1) Zřizuje se Federální statistický úřad jako ústřední orgán státní správy Československé socialistické republiky.
(2) Federální statistický úřad řídí a za jeho činnost odpovídá jeho předseda, kterého jmenuje a odvolává president Československé socialistické republiky na návrh vlády Československé socialistické republiky.
(3) Předsedu Federálního statistického úřadu zastupuje místopředseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Je-li předsedou Federálního statistického úřadu občan České socialistické republiky, je místopředsedou Federálního statistického úřadu občan Slovenské socialistické republiky a naopak.
§ 2
(1) Zřizuje se Federální statistická rada, která se skládá ze stejného počtu občanů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Jejím předsedou je předseda Federálního statistického úřadu, ostatní její členy jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky na návrh vlád obou republik.
(2) Statut Federální statistické rady schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
§ 3
Federální statistický úřad a Federální statistická rada plní úkoly, připadající podle dosavadních předpisů1) Státnímu statistickému úřadu a Státní statistické radě, a to v rozsahu působnosti Československé socialistické republiky (čl. 23 ústavního zákona o československé federaci).
§ 4
Správa federálních hmotných rezerv
(1) Z dosavadní Správy státních hmotných rezerv se vytváří Správa federálních hmotných rezerv.
(2) Správu federálních hmotných rezerv řídí a za její činnost odpovídá její předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky.
(3) O úkolech a činnosti Správy federálních hmotných rezerv platí dosavadní předpisy.2) Její statut schvaluje vláda Československé socialistické republiky.
§ 5
Úřad pro patenty a vynálezy a Úřad pro normalizaci a měření
Do doby, než nabude účinnosti nová zákonná úprava, působí Úřad pro patenty a vynálezy a Úřad pro normalizaci a měření podle dosavadních předpisů.3) Předsedy těchto úřadů jmenuje a odvolává vláda Československé socialistické republiky. Oba úřady jsou podřízeny Federálnímu výboru pro technický a investiční rozvoj.
§ 6
Státní arbitráž ČSSR
Do doby, než nabude účinnosti nová zákonná úprava, působí orgány státní arbitráže podle dosavadních předpisů.4)
§ 7
Státní banka