Input:

168/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun Garance

č. 168/1964 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 16. července 1964
o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Dne 20. dubna 1964 byla v Paříži podepsána Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun.
Dohoda na základě svého článku 8 vstoupila v platnost dnem podpisu, tj. dnem 20. dubna 1964.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Náměstek ministra:
dr. Pithart v. r.
 
DOHODA
o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Federativní republikou Kamerun
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Federativní republiky Kamerun
přejíce si rozvíjet spolupráci obou států ve výchově, kultuře a sportu,
přesvědčeny, že tato spolupráce přispěje k upevnění přátelských vztahů mezi národy obou států,
rozhodly se uzavřít tuto Dohodu a za tím účelem jmenovaly svými zmocněnci:
vláda Československé socialistické republiky
pana Václava Pleskota,
vláda Federativní republiky Kamerun
pana Beb a Dona,

kteří, vyměnivše si své plné moci, jež shledali v naprostém pořádku a v náležité formě, se dohodli takto:
Článek 1
Smluvní strany budou na základě vzájemného přátelství a porozumění a dodržujíce zásady svrchovanosti, nevměšování a rovnosti, podporovat kulturní styky mezi oběma státy a přispívat k vzájemnému poznávání kulturních hodnot národů obou států a pokroku dosaženého na poli výchovy, kultury a sportu.
Článek 2
Smluvní strany budou podporovat zejména:
rozvoj spolupráce mezi školami, vědeckými a výzkumnými