Input:

16/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění účinném k 1.7.2023 Garance

č. 16/2006 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 6. ledna 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
80/2012 Sb.
(k 1.4.2012)
mění, nové znění přílohy č. 1
142/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 2, § 4 a § 6; ruší § 3 a přílohu č. 1
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 35 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 553/2005 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 4 odst. 2, § 6 odst. 11, § 14 odst. 2 a § 23 odst. 2 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) další podmínky hospodaření v ekologickém zemědělství.
§ 2
Chov hospodářských zvířat
(K § 4 odst. 1 zákona)
V ekologickém zemědělství je možné v souladu s právem Evropské unie2) chovat pouze tyto druhy hospodářských zvířat: skot, koně, prasata, ovce, kozy, jelenovité4) , králíky, drůbež, ryby, živočichy pocházející z akvakultury, včely medonosné kraňské a hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny.
§ 3
(zrušen vyhl. č. 142/2023 Sb. k 1.7.2023)
§ 4
Chov hmyzu
(K § 14 odst. 2 zákona)
(1)  Hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny smí být chován pouze v substrátech, které pocházejí z ekologické produkce. Použití substrátů a krmiv živočišného původu je zakázáno.
(2)  Hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny musí být umístěn v boxu nebo kontejneru bez přístupu na volné prostranství, aby se zabránilo jeho úniku.
(3)  Pro účely šlechtění lze za účelem genetické regenerace populací doplnit chov o hmyz nepocházející z ekologického chovu. Hmotnost chovného hmyzu nepocházejícího z ekologického chovu nesmí u jednotlivých druhů překročit 0,5 % celkové hmotnosti ekologické produkce na druh a kalendářní rok.
(4)  Hmyz nepocházející z ekologického chovu je považován za ekologický, pokud byl po přechodné období uvedené v odstavci 5 chován odděleně od ostatního hmyzu. Přechodné období začíná nejdříve po zařazení hmyzu do produkční jednotky hmyzu.
(5)  Přechodné období je stanoveno pro hmyz určený k lidské spotřebě nebo k výrobě zpracované živočišné bílkoviny na jednu generaci od vajíčka k vajíčku.
(6)  Konstrukční prvky odchovného zařízení
a)  musí být vyrobeny z materiálů, které hmyz nemůže používat jako zdroj potravy, nebo
b)  se musí skládat výhradně z materiálů, které hmyz může používat jako zdroj potravy a které splňují požadavky na krmiva použitelná v ekologickém zemědělství.