Input:

157/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948 Garance

č. 157/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednané ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, a podle č. VII zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 13. dubna 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 20. dubna 1948 dohoda o valorisaci československých smluvních celních sazeb mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná ve Varšavě výměnou not ze dne 23. a 27. března 1948.
 
Gottwald v. r.
 

Velvyslanectví republiky Československé ve Varšavě
Č.: 3031/48.
Ve Varšavě dne 23. března 1948.
Vážený pane ministře,
Se zřetelem k úpravě československé měny v listopadu 1945, jakož i se zřetelem k tomu, že v důsledku toho byly rozhodnutím československé vlády upraveny i autonomní sazby československého celního sazebníku (vládní nařízení ze dne 14. března 1947, čís. 52 Sb. z. a n.), dále pak s odvoláním na ustanovení závěrečného protokolu Oddíl B, bod. 1 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsané v Praze dne 4. července 1947, Československá vláda si přeje upravit smluvní celní sazby československého celního sazebníku uvedené v příloze A k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 způsobem, podaným v nové listině A, jež jest připojena k této notě.
Ustanovení, týkající se těchto nových smluvních celních sazeb, podléhá v Československu schválení Národním shromážděním a nabude