Input:

143/1964 Sb., Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, platné do 31.12.1973 Archiv

č. 143/1964 Sb., Vyhláška ministerstva paliv, kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu, platné do 31.12.1973
VYHLÁŠKA
ministerstva paliv
ze dne 29. června 1964,
kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů, rop a gazolinu
Ministerstvo paliv v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a po schválení hlavním arbitrem Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. (dále jen „zákon”):
Oddíl první
Úvodní ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Tato vyhláška upravuje všechny dodávky topných plynů, tj. svítiplynu, zemních plynů (naftového a karbonského), koksárenského plynu technicky čistého, dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butanu), jakož i dodávky rop a gazolinu; nevztahuje se však na dodávky pro vývoz a z dovozu.
§ 2
Rozsah dodávek
(1)  Za dodávky topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky, které u svítiplynu a koksárenského plynu technicky čistého v průměru přesahují 10 000 m3 měsíčně a u zemních plynů (naftového a karbonského) 5000 m3 měsíčně pro jedno odběrní místo téhož odběratele; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.
(2)  Odběrním místem pro dodávky topných plynů je místně oddělené pracoviště odběratele, kde se měří odběr topných plynů, ať již jedním či více měřidly. V pochybnostech je rozhodující technické provedení připojení na plynovodní síť.
(3)  Za dodávky zkapalněného topného plynu (propan-butan) ve velkoobchodním rozsahu se považují roční plánované dodávky pro jednoho odběratele přesahující 3000 kg; ostatní dodávky se považují za dodávky maloobchodního rozsahu.
Oddíl druhý
Dodávky topných plynů z plynovodní sítě
(k § 165 a 166 zákona)
§ 3
Smlouva o dodávce topných plynů ve velkoobchodním rozsahu
(1)  Smlouvy o dodávce topných plynů ve velkoobchodním rozsahu se uzavírají na celý rok s rozdělením na jednotlivá čtvrtletí podle druhů topných plynů a jsou doplňovány měsíčními nebo dekádními odběrovými diagramy; v odůvodněných případech mohou být sjednány odběrové diagramy i na kratší časová období.
(2)  Smlouvy se uzavírají pro každé odběrní místo zvlášť, pokud se organizace nedohodnou na uzavření jediné smlouvy s rozdělením odběru podle odběrních míst.
§ 4
Sjednání odběrového diagramu
(1)  Odběratel je povinen nejpozději do 25 dnů před začátkem čtvrtletí zaslat dodavateli ve dvou vyhotoveních návrh odběrového diagramu pro jednotlivá odběrní místa; odběrový diagram obsahuje rozpis čtvrtletního množství topných plynů podle druhů na jednotlivé měsíce, dekády, dny, popřípadě i na směny. V návrhu diagramu uvede odběratel údaje o předpokládaných nepravidelnostech v odběru topných plynů.
(2)  Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem odběrového diagramu, je povinen předložit odběrateli nejpozději do 10 dnů od jeho obdržení návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí diagram podle návrhu odběratele.
(3)  Nesouhlasí-li odběratel s návrhem změn a doplňků, předloženým dodavatelem, je odběratel povinen do 10 dnů projednat návrh těchto změn a doplňků; nedojde-li k dohodě, je povinen předložit