Input:

140/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích, platné do 13.3.2000 Archiv

č. 140/1964 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích, platné do 13.3.2000
VYHLÁŠKA
ministerstva školství a kultury
ze dne 17. června 1964
o povinných a pracovních výtiscích
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvy spotřebního průmyslu a zahraničního obchodu, s Ústřední správou spojů, s Ústřední správou geodézie a kartografie a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady podle § 4 zákona č. 94/1949 Sb., o vydávání a rozšiřování knih, hudebnin a jiných neperiodických publikací, podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů, a podle § 3 odst. 5 zákona č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven:
ČÁST I
Základní ustanovení
§ 1
(1)  Tato vyhláška se vztahuje na tiskoviny (odstavec 2), které jsou vydány
a)  v Československé socialistické republice,
b)  v cizině, má-li nakladatelství (vydavatel) sídlo v Československé socialistické republice.
(2)  Tiskovinami podle této vyhlášky jsou:
a)  tiskovými stroji1) zhotovené rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování (včetně zájmových a účelových vydání)
aa)  literárních, vědeckých a uměleckých děl, zejména knihy, hudebniny a reprodukce výtvarných a fotografických děl,
bb)  kartografických děl,
cc)  učebních osnov a dvojrozměrných učebních pomůcek,
b)  noviny, časopisy a jiné rozmnoženiny vydávané nejméně dvakrát ročně pod stejným názvem a ve schváleném programu a úpravě typické pro časopisy (dále jen „noviny a časopisy”),
c)  pohlednice,
d)  učební texty a skripta pro vysoké, střední (všeobecně vzdělávací a odborné) školy, odborné a učňovské školy a odborná učiliště bez ohledu na techniku jejich rozmnožení,
e)  jiné rozmnoženiny určené k veřejnému rozšiřování, které stanoví ministerstvo školství a kultury v dohodě s ministerstvem spotřebního průmyslu a se zúčastněnými ústředními orgány.
(3)  Za tiskoviny podle této vyhlášky se nepovažují
a)  rozmnoženiny pořízené v nákladu do 100 výtisků s výjimkou bibliofilských vydání literárních nebo uměleckých děl,
b)  úřední spisy a jejich součásti, včetně oběžníků směrnic a pokynů organizací vydávaných v rámci jejich působnosti, pokud nejde o periodicky vydávané sbírky předpisů,
c)  rozmnoženiny, jež slouží výlučně hospodářským a společenským potřebám, např. tiskopisy, blankety, rodinná oznámení, navštívenky, obtisky, etikety, nálepky apod.,
d)  rozmnoženiny sloužící výlučně provozní potřebě organizací,
e)  cenné papíry a cenné známky všeho druhu,
f)  fonokarty,
g)  rozmnoženiny tištěné slepeckým tiskem,
h)  autorské rozmnoženiny grafických listů a hudebnin,
i)  zpravodajské materiály tiskových agentur
j)  plastické a nástěnné mapy a mapy pro hospodářskou výstavbu,
k)  samostatné otisky (separáty) sborníkových a časopiseckých článků a statí,
l)  rozmnoženiny divadelních her pořízené výlučně k jevištnímu provozování,

pokud nejsou určeny k rozšiřování též prostřednictvím knižního obchodu.
§ 2
(1)  Při každém vydání tiskoviny s výjimkou novin a časopisů lze přetisknout nad stanovený náklad kromě autorských výtisků nejvýše 150 výtisků (tzv. přetisk) ke splnění povinnosti podle části II