Input:

139/1946 Sb., Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů Garance

č. 139/1946 Sb., Zákon, jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů
ZÁKON
ze dne 16. května 1946,
jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I.
Ustanovení §§ 100, 103, 104, 105, 106, § 111, odst. 1, §§ 113, 114, 115, § 117, odst. 1, §§ 118, 119, 122, 124, § 130, odst. 1, §§ 132, 133, 134, § 136, odst. 1 a § 137 části čtvrté zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), se mění nebo doplňují a znějí takto:
§ 100.
Služební plat čekatelský.
(1)  Čekateli náleží jako služební lat adjutum a výchovné (§ 105).
(2)  Adjutum čekatelů se vyměřuje podle skupin míst A, B, C, D (§ 12) a stanoví se v ročních částkách takto:
 
Ve služební třídě
Ve skupině míst
A
B
C
D
žen.
svob.
žen.
svob.
žen.
svob.
žen.
svob.
 
Kčs
I.
34.200
31.920
32.832
30.648
31.464
29.364
30.096
28.092
II.
29.400
27.000
27.600
25.500
24.900
23.940
24.000
22.500
III.
25.800
23.892
24.576
22.944
23.556
21.984
22.536
21.036
(3)  Gážista mimo služební třídy podrží při ustanovení čekatelem po dobu čekatelskou dosavadní služební plat s nárokem na zvýšení služného ve své platové stupnici, je-.i tento plat vyšší než příslušející adjutum.
(4)  ustanovení § 12, odst. 8 platí obdobně.
§ 103.
Služné.
(1)  Služné se stanoví v ročních částkách takto:
 
V platové stupnici
ve služební třídě
ve stupni služného
s náslužním přídavkem
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
6
Kčs
 
1
I., II.
86.880
94.560
102.600
 
 
 
 
 
 
 
 
2
I., II.
64.800
72.480
80.160
 
 
 
 
 
 
 
 
3
I., II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
54.000
58.800
63.600
68.400
 
 
 
 
 
 
 
4
I., II.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
46.080
49.860
53.760
57.120
 
 
 
 
 
 
 
5
I., II.
 
 
 
 
 
50.700
54.480
 
 
 
 
III.
32.400
36.000
39.300
42.960
46.740
48.900
52.500
 
 
 
 
6
I., II.
 
 
 
 
 
43.400
47.820
50.400
53.400
 
 
III.
28.200
30.600
33.120
36.540
40.020
42.600
45.600
48.000
51.000
 
 
7
I., II.
 
 
 
 
 
36.540
40.020
43.440
46.800
50.160
 
III.
22.200
25.440
28.080
30.600
33.120
35.700
38.700
42.600
44.700
48.000
 
8
I., II.
 
 
 
 
 
30.600
33.120
35.580
38.100
40.680
43.200
III.
16.560
19.200
22.200
25.440
28.080
29.700
31.800
34.560
37.320
40.080
42.900
(2)  Počátečním služným jest
a)  na služebních místech systemisovaných ve služebních kategoriích, ve kterých jest pro ustanovení předepsáno úplné středoškolské a nejméně čtyřleté vysokoškolské vzdělání ukončené úspěšným výkonem předepsaných státních, po případě přísných zkoušek, služné stupně b) sedmé platové stupnice,
b)  na služebních místech systemisovaných ve služebních kategoriích, ve kterých jest pro ustanovení předepsáno úplné středoškolské vzdělání a kratší než čtyřleté, avšak aspoň dvouleté ucelené vysokoškolské vzdělání, ukončené úspěšným výkonem státní, po případě přísné zkoušky na vysoké škole, služné stupně b) osmé platové stupnice,
c)  na služebních místech systemisovaných v ostatních služebních kategoriích II. a III. služební třídy služné stupně a) osmé platové stupnice.
(3)  Služné stupně c) první platové stupnice náleží jen