Input:

136/2018 Sb., Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí Archiv

č. 136/2018 Sb.
[zrušeno č. 1/2021 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2018
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „úvěr“).
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a) obydlím
1. byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny, nebo
2. rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,
b) modernizací obydlí stavební úpravy obydlí nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,
c) pořízením obydlí
1. výstavba rodinného domu, změna stavby nebo její části na obydlí (dále jen „výstavba“),
2. koupě obydlí,
3. koupě nemovité věci, jejíž součástí je obydlí.
§ 3
Podmínky pro poskytnutí úvěru
(1) Úvěr na modernizaci nebo pořízení obydlí lze poskytnout žadateli, který
a) žije v manželství nebo registrovaném partnerství, ve kterém alespoň jeden z manželů nebo registrovaných partnerů nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let, nebo
b) nežije v manželství nebo registrovaném partnerství, nedosáhl ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 36 let a trvale pečuje o dítě, které nedosáhlo ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru věku 15 let.
(2) Úvěr lze poskytnout
a) prokáže-li žadatel schopnost úvěr splácet,
b) je-li dostatečně zajištěn, a to alespoň do jeho nesplacené výše a
c) nemá-li žadatel ke dni podání žádosti o poskytnutí úvěru evidován nedoplatek
1. u orgánů Finanční správy České republiky a orgánů Celní správy České republiky s výjimkou nedoplatku, u kterého je povoleno posečkání jeho úhrady nebo rozložení jeho úhrady na splátky,
2. na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění, nebo
3. na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti s výjimkou nedoplatku, u kterého bylo povoleno splácení ve splátkách, a není v prodlení se splácením splátek.
(3) Úvěr nelze poskytnout
a) opakovaně stejnému žadateli ani jinému žadateli, který žije v domácnosti s příjemcem úvěru, vyjma zletilého dítěte žadatele, nebo sourozence žadatele,
b) žadateli, kterému byly poskytnuty peněžní prostředky podle
1. nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou