Input:

134/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy, platné do 30.9.1995 Archiv

č. 134/1964 Sb., Vyhláška ministerstva dopravy o přepravním řádu vodní dopravy, platné do 30.9.1995
VYHLÁŠKA
ministerstva dopravy
ze dne 29. června 1964
o přepravním řádu vodní dopravy
Ministerstvo dopravy stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 19 a 24 zákona č. 26/1964 Sb., o vnitrozemské plavbě, a k provedení příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. a hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb.
Všeobecná ustanovení
§ 1
Rozsah platnosti
Přepravní řád vodní dopravy (dále jen „přepravní řád”) platí pro veřejnou přepravu zboží a cestujících prováděnou plavebními podniky (§ 2).1) Pro přepravu se zahraničím platí tento přepravní řád jen potud, pokud není tato přeprava upravena zvláštními dohodami.2)
§ 2
Základní ustanovení
Přepravní řád stanoví práva, povinnosti a odpovědnost provozovatele plavidla, který provádí veřejnou přepravu (dále jen „plavební podnik”), jakož i práva, povinnosti a odpovědnost přepravců a cestujících.
§ 3
Povinnosti plavebního podniku a přepravců
Povinností plavebního podniku a přepravců je splnit státní plán přepravy. Plavební podnik a přepravci jsou povinni plánovat, organizovat a provádět přepravy co nejhospodárněji; jsou povinni zabezpečovat neporušenost přepravovaných zásilek a dodržovat stanovené lhůty.
§ 4
Přijímání zboží k přepravě při zastavení nebo omezení přepravy
(1)  Plavební podnik může zastavit nebo omezit přepravu
a)  při nebezpečí chodu ledu a zamrznutí vodní cesty,
b)  jsou-li sklopeny jezy na kanalizovaných vodních cestách,
c)  při přerušení plavby vyhlášeném příslušnými orgány pobřežních států na jednotlivých úsecích vodní cesty,
d)  při živelních pohromách,
e)  při klesání vody a nízkých vodních stavech, které znemožňují dopravu plavidly o větším ponoru než 100 cm na labské vodní cestě a 140 cm na dunajské vodní cestě,
f)  při povodňovém stavu.
(2)  Zastavení nebo omezení přepravy jakož i zahájení přepravy a zrušení omezení přepravy se oznamuje v Přepravním a tarifním věstníku.
(3)  V době zastavení přepravy může být zboží převzato k přepravě, dovolí-li to plavební podmínky, jen po předchozí dohodě mezi přepravcem a plavebním podnikem.
Přeprava cestujících
§ 5
Druhy přepravy. Jízdní řády. Tarify
(1)  Přeprava osob ve vodní dopravě je prováděna v pravidelných a nepravidelných jízdách. Rozsah přepravy se řídí skutečnou potřebou přihlédnutím k provozním možnostem plavebního podniku.
(2)  Pro pravidelné jízdy lodí ve vnitrozemí sestavuje a uveřejňuje plavební podnik po projednání s příslušným okresním národním výborem a po schválení Státní plavební správou jízdní řády. Jízdní řády je plavební podnik povinen vyvěsit v přístavištích.
(3)  Pro pravidelné jízdy lodí s cestujícími do zahraničí (mezinárodní přeprava) sestavuje a vydává plavební podnik vývěsné, případně i knižní jízdní řády, které schvaluje ministerstvo dopravy. Vývěsné jízdní řády je povinen plavební podnik vyvěsit v přístavištích a kancelářích cestovního ruchu.
(4)  Zahájení a ukončení přepravy osob je plavební podnik povinen oznámit v přístavištích vývěskami, případně jiným obvyklým způsobem.
(5)  Zpoždění a nekonání pravidelné jízdy není důvodem