Input:

13/1994 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění účinném k 1.6.2016 Archiv

č. 13/1994 Sb.
[zrušeno č. 271/2019 Sb.]
VYHLÁŠKA
Ministerstva životního prostředí
ze dne 29. prosince 1993,
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
153/2016 Sb.
(k 1.6.2016)
ruší § 2 a přílohy č. 1 a 2
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 22 zákona České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. (dále jen „zákon“):
§ 1
Kriteria rozhodná pro uložení změny kultury zemědělské půdy
(k § 2 odst. 3 zákona)
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu může uložit změnu kultury zemědělské půdy v případech, že obhospodařováním pozemku v dosavadní kultuře dochází k
a) eroznímu ohrožení území na dotčeném pozemku i na okolních pozemcích,
b) zhoršování čistoty a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích,
c) ohrožení povrchových nebo podzemních zdrojů pitné vody, přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod stolních,1)
d) porušování práv a povinností na úseku ochrany přírody a krajiny,2)
e) poškozování okolních pozemků nebo příznivých fyzikálních, biologických a chemických vlastností půdy,
f) ohrožení potravinového řetězce.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 153/2016 Sb. k 1.6.2016)
Postupy k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů
(k § 5 zákona)
§ 3
(1) Z hlediska zajišťování ochrany zemědělského půdního fondu při zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů se vychází z
a) uspořádání zemědělského půdního fondu v území, hydrologických a odtokových poměrů a sítě zemědělských účelových komunikací,
b) řešení pozemkových úprav a vymezení současně zastavěného území obce,
c) kultur (druhu pozemku) zemědělské půdy podle katastru nemovitostí3) a její kvality podle zařazení do bonitovaných půdně ekologických jednotek,
d) existence nezemědělské půdy potřebné k zajišťování zemědělské výroby a rybníků s chovem ryb nebo vodní drůbeže,
e) existence pozemků zemědělské půdy, na nichž jsou uskutečněny investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti, např. meliorační a závlahová zařízení.
(2) Podklady podle odstavce 1 jsou údaje tabulkových a grafických částí územně technických podkladů k ochraně zemědělského půdního fondu, údaje o pozemcích podle katastru nemovitostí,3) znázornění bonitovaných půdně ekologických jednotek, do kterých jsou zemědělské pozemky zařazeny, a jejich účelová vyhodnocení do stupňů přednosti v ochraně a tříd ochrany, schválené návrhy pozemkových úprav,4) údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti a jejich grafické znázornění a údaje o hydrogeologických regionech.
(3) Údaje z podkladů uvedených v odstavci 2 vyhodnocují zpracovatelé územně plánovací dokumentace v etapě průzkumů a rozborů a znázorňují v samostatném doplňujícím výkresu nebo v souhrnném problémovém výkresu.5) Grafickým podkladem doplňujícího výkresu jsou mapy měřítek použitých pro hlavní výkresy, které umožňují znázornění vyhodnocovaných údajů. Rozsah a přesnost tohoto vyhodnocení a znázornění se řídí podle stupně a kategorie zpracovávané