Input:

13/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy, platné do 9.4.1968 Archiv

č. 13/1964 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy, platné do 9.4.1968
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 15. ledna 1964
o provozování přidružené výroby jednotnými zemědělskými družstvy
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 14 odst. 2 a § 61 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:
§ 1
Úvodní ustanovení
V souladu s potřebami rozvoje zemědělské a lesní výroby a národního hospodářství mohou podle ustanovení této vyhlášky jednotná zemědělská družstva (dále jen „družstva”) - zvláště v horských a podhorských oblastech a v pohraničí - v zájmu lepšího využití svých výrobních prostředků, vlastních, popřípadě místních materiálových zdrojů a plného uplatnění práce členů, provozovat, zejména v době vegetačního klidu, přidruženou výrobu. Tato výroba nesmí ohrožovat rozvoj vlastní zemědělské činnosti družstva.
§ 2
Druhy přidružené výroby
(1)  Přidruženou výrobu podle této vyhlášky se rozumí:
a)  sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa,1) pomoc při výsadbě a jiné úkony v lesním hospodářství,
b)  těžba, popřípadě zpracování písku, štěrku, kamene, vápence, hlíny, rákosu, vrbového a březového proutí,
c)  výroba předmětů ze slámy, lýka, vrbového a březového proutí, žíní, štětin a jiných surovin, především z místních zdrojů, výroba zemědělského nářadí, přenosných dřevěných žlabů, koňských postrojů a jejich součástek, jakož i výroba rostlých květin a výroba věnců,
d)  provádění údržby budov a pomoc při jejich výstavbě pro jiná družstva, státní statky, popřípadě jiné socialistické organizace,
e)  výroba stavebních hmot ve mzdě pro investiční výstavbu socialistických organizací,
f)  provádění služeb nebo prací pro socialistické organizace a pro obyvatelstvo, např. pomocné práce v cukrovarech, lihovarech, škrobárnách, konzervárnách, zemní práce (kopání rýh pro vodovod, elektrické kabele, práce při místních regulačních úpravách apod.),
g)  dopravní služby vlastními dopravními prostředky pro jiné socialistické organizace a pro obyvatelstvo,
h)  výroba předmětů, popřípadě výrobků nebo provádění služeb a prací pro socialistické organizace neuvedených pod písm. a) až g), které uzná okresní národní výbor po odpovědném posouzení z hlediska jejich národohospodářské nezbytnosti a účelnosti za vhodné k provozování v rámci přidružené výroby.
Ustanovení § 4 odst. 2 a 3 nejsou přitom dotčena.
(2)  Za přidruženou výrobu se podle této vyhlášky nepovažuje výroba, popřípadě práce nebo služby, které družstvo provádí pro vlastní potřebu.
§ 3
Zahájení přidružené výroby
Rozhodne-li se družstvo provozovat činnost uvedenou v § 2 je povinno:
1. uvést její druh, rozsah a místo, kde bude provozována, ve vlastních stanovách (v jejich doplňku),
2.  zajistit smlouvami výrobu předmětů nebo provedení prací nebo služeb, jsou-li podle § 2 odst. 1 jejich odběrateli socialistické organizace. Provozování přidružené výroby může