Input:

127/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou Garance

č. 127/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. dubna 2017,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, se mění takto:
1. V § 10 odst. 6 se slovo „anebo“ nahrazuje slovem „nebo“.
2. § 17 zní:
㤠17
(1) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle § 16 odst. 6, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření podle § 20 až 22.
(2) Pokud je v nové výrobně elektřiny uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť místo pro dodávku elektřiny a zvlášť místo pro odběr elektřiny.
(3) Již registrované předávací místo výrobny elektřiny s elektrizační soustavou, ve kterém je uskutečňována dodávka do elektrizační soustavy i odběr elektřiny z elektrizační soustavy, zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny podle věty první pouze na žádost výrobce elektřiny.
(4) Odběrné místo zákazníka, do něhož je připojena výrobna elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona, provozovatel distribuční soustavy registruje jako odběrné místo zákazníka s příznakem výroba do 10 kW, které je vybaveno průběhovým měřením výrobny elektřiny, a operátor trhu o této skutečnosti neprodleně informuje dotčeného dodavatele a subjekt zúčtování. Pokud se zákazník provozující výrobnu elektřiny podle § 28 odst. 5 energetického zákona stane držitelem licence na výrobu elektřiny, oznámí tuto skutečnost neprodleně provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který provede registraci zvlášť pro dodávku elektřiny a zvlášť pro odběr elektřiny.
(5) V případě změny dodavatele u odběrného místa zákazníka nový dodavatel zajistí společně s provozovatelem distribuční soustavy, že odběrné místo zákazníka je registrováno v informačním systému operátora trhu po celou dobu, po kterou zajišťuje dodavatel do tohoto odběrného místa zákazníka dodávku elektřiny, a provozovatel distribuční soustavy k tomuto odběrnému místu zákazníka zasílá měřená data spotřeby elektřiny podle § 20 až 22 o předávání údajů a o vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb.
(6) Registrované odběrné místo má status aktivní. Provozovatel přenosové nebo distribuční