Input:

124/1967 Sb., Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, platné do 7.8.1996 Archiv

č. 124/1967 Sb., Vyhláška ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež, platné do 7.8.1996
[zrušeno č. 221/1996 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev školství a zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 7. prosince 1967
o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
Ministerstva školství a zdravotnictví a Státní úřad sociálního zabezpečení v dohodě s ministerstvem spravedlnosti, s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s ústřední radou odborů stanoví podle § 508 odst. 1 občanského zákoníku, podle § 11 odst. 2 zákona č. 20/1066 Sb., o péči o zdraví lidu, a podle § 143 odst. 1 zákona č. 101/1964 Sb., o sociálním zabezpečení:
§ 1
Základní ustanovení
(1) Tato vyhláška upravuje jednotně částečnou úhradu nákladů na péči (ubytování a zaopatření včetně ošacení), která je poskytována dětem, popřípadě mladistvým (dále jen„děti“)
a) v těchto výchovných zařízeních:
v dětských domovech pro děti předškolního a školního věku, v základních devítiletých školách internátních, v dětských domovech třídicích, v základních devítiletých a zvláštních školách s dětským domovem, v domovech mládeže s ochrannou výchovou, včetně domovů třídících, v internátních školách pro mládež vyžadující zvláštní péče pro tuto mládež) a v zařízeních plnících podobné úkoly;
b) v těchto zdravotnických zařízeních:
v kojeneckých ústavech, jde-li o děti umístěné v nich z jiných než zdravotních důvodů, v dětských domovech pro děti do 3 let1) a v dětských odborných léčebnách, jde-li o děti tělesně, duševně nebo smyslově vadné umístěné v těchto léčebnách z jiných než léčebných důvodů;
c) v těchto zařízeních sociálního zabezpečení:
v ústavech sociální péče pro tělesně vadnou mládež s normálním nebo vadným duševním vývojem a v ústavech sociální péče pro duševně vadnou nevzdělavatelnou mládež včetně zařízení pro denní a týdenní pobyt.
(2) Zařízení uvedená v odstavci 1 písm. a) až c) se dále označují jako „zařízení“.
(3) Částečnou úhradou nákladů (dále jen „úhrada nákladů“) se rozumí úhrada vlastními příjmy dítěte a ošetřovným rodičů, popřípadě jiných povinných osob (dále jen „rodiče“).2)
§ 2
Výše úhrady nákladů
(1) Úhrada nákladů se stanoví na základě čistých měsíčních příjmů rodičů a jejich vyživovací povinnosti k dětem podle těchto stupnic:
a) u dětí školního věku do 12 let podle stupnice I (příloha č. 1),
b) u dětí školního věku do 12 let podle stupnice II (příloha č. 2),
c) u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk podle stupnice IV (příloha č. 3),
d) u dětí tělesně, duševně nebo smyslově vadných bez ohledu na věk podle stupnice IV (příloha č. 4).
(2) Jestliže se některý z rodičů záměrně vzdal výhodnější pracovní činnosti nebo nějakého majetkového prospěchu, nebo nevyužívá-li svých výdělečných schopností a možností, vychází se při zjišťování výše jeho čistých měsíčních příjmů z jeho schopností a možností.
(3) Jestliže některý z rodičů má