Input:

124/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984 Archiv

č. 124/1961 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu, platné do 31.3.1984
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra
ze dne 7. listopadu 1961
o střelných zbraních a střelivu
Ministerstvo vnitra stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 24 zákona č. 162/1949 Sb., o zbraních a střelivu:
§ 1
Střelné zbraně
Střelnými zbraněmi se pro účely této vyhlášky rozumějí palné zbraně s drážkovanou hlavní, v nichž je střela uváděna v pohyb okamžitým uvolněním chemické energie střelného prachu nebo nárazové slože, a zbraně, v nichž je střela uváděna v pohyb tlakem vzduchu nebo jiných plynů vypuštěných z tlakové nádoby.
§ 2
Držení a nošení střelných zbraní a střeliva
(1)  Střelnou zbraň a k ní příslušné střelivo smí držet a nosit jedině občan, který má povolení vydané oddělením Veřejné bezpečnosti příslušným podle místa trvalého pobytu.
(2)  Občan, který má povolení, je povinen střelnou zbraň a střelivo opatrovat tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. Odcizení nebo ztrátu střelné zbraně nebo střeliva musí neprodleně oznámit nejbližšímu oddělení Veřejné bezpečnosti.
(3)  Změní-li občan, který má povolení, míst trvalého pobytu v obvodu téhož okresu, je povinen hlásit změnu do 14 dnů oddělení Veřejné bezpečnosti, v jehož obvodu má trvalý pobyt. Hodlá-li se trvale přestěhovat do obvodu jiného okresu, je povinen před přestěhováním odhlásit střelnou zbraň a za tím účelem předložit střelnou zbraň a povolení oddělení Veřejné bezpečnosti, které povolení vydalo. Po příchodu do místa nového trvalého pobytu je povinen do 14 dnů přihlásit střelnou zbraň u oddělení Veřejné bezpečnosti příslušného podle místa nového trvalého pobytu a zároveň předložit střelnou zbraň. Držitel lovecké zbraně předloží v obou případech pouze povolení.
(4)  Bude-li povolení odňato, je občan povinen do 14 dnů uložit řádně ošetřenou střelnou zbraň a střelivo u oddělení Veřejné bezpečnosti, u něhož je střelná zbraň přihlášena. Nepřevede-.i dosavadní držitel střelnou zbraň a střelivo do dvou měsíců na osobu, která má souhlas oddělení Veřejné bezpečnosti (§ 4 odst. 1), nabídne oddělení Veřejné bezpečnosti střelnou zbraň ke koupi příslušné organizaci státního obchodu. Dosavadnímu držiteli střelné zbraně se vyplatí částka, za níž byla střelná zbraň organizaci státního obchodu prodána. Nebude-li střelná zbraň prodána, odevzdá ji oddělení Veřejné bezpečnosti bez náhrady příslušnému podniku jako sběrnou surovinu a zajistí, aby byla učiněna neupotřebitelnou; o tom musí být dosavadní držitel vyrozuměn. Střelivo se nenabízí organizaci státního obchodu ke koupi a znehodnotí se bez náhrady.
§ 3
Používání střelné zbraně
Střílet ze střelné zbraně je dovoleno jen v případech důvodné potřeby. Cvičná střelba je dovolena jen na schválených střelnicích.
§ 4
Převod střelných zbraní a střeliva
(1)  Prodej nebo jiný převod střelné zbraně je přípustný jen se souhlasem oddělení Veřejné bezpečnosti, v jehož obvodu má kupující trvalý pobyt (sídlo).
(2)  Střelivo lze prodat jen tomu, kdo přeloží povolení k držení a nošení střelné zbraně (§ 2 odst. 1).
(3)  Nákup, držení, nošení a převod střelných zbraní a střeliva příslušníky