Input:

122/1962 Sb., Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, platné do 31.12.1986 Archiv

č. 122/1962 Sb., Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci, platné do 31.12.1986
ZÁKON
ze dne 19. prosince 1962
o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
Národní shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:
§ 1
(1)  Péče o rozvoj národního hospodářství a o soustavné zvyšování životní úrovně občanů vyžaduje, aby jim byly zajišťovány a prodávány výrobky nejlepší jakosti a zajištěna vysoká úroveň služeb obchodu.
(2)  K tomu cíli je zřízena Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků při Ústřední správě nákupu zemědělských výrobků, Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu při ministerstvu potravinářského průmyslu a Státní obchodní inspekce při ministerstvu vnitřního obchodu; jejich hlavní úkoly jsou:
a)  zjišťovat porušování právních předpisů, nepořádky a vůbec případy, poškozující životní úroveň, při výrobě a při zásobování občanů spotřebním zbožím,
b)  upozorňovat nadřízené, výrobní, obchodní a jiné orgány, národní výbory, orgány Revolučního odborového hnutí, popřípadě ostatní společenské organizace na nedostatky a navrhovat opatření k nápravě,
c)  výchovou pracovníků, zejména za součinnosti Revolučního odborového hnutí a jiných společenských organizací, zevšeobecňováním zjištěných nedostatků a jinou formou působit ke zvyšování úrovně řídící práce a k preventivnímu odstraňování nedostatků.
§ 2
(1)  Jednotlivé státní inspekce se skládají z ústředních inspektorátů a jim podřízených inspektorátů v krajích.
(2)  V čele každé státní obchodní inspekce je ředitel, kterého jmenuje a odvolává vedoucí příslušného ústředního orgánu.
Úkoly státních inspekcí
§ 3
(1)  Státní inspekce jakosti zemědělských výrobků:
a)  kontroluje dodržování podmínek pro uchování a zvyšování jakosti zemědělských výrobků, předpisů o technologické kázni, hygieně a sanitaci zejména při jejich nákupu, skladování, odbytu a přepravě a popřípadě také předpoklady pro splnění výrobních a nákupních úkolů v příslušných druzích a jakosti zemědělských výrobků,
b)  sleduje, zda jakost zemědělských výrobků odpovídá příslušným státním normám jakosti, popřípadě sjednaným jakostním podmínkám a stanoveným cenám, a to při jejich nákupu, přejímce, skladování, dodávce, přepravě, dovozu, vývozu a uvádění do oběhu,
c)  vydává posudky a osvědčení o jakosti zemědělských výrobků, a to i při vývozu a dovozu.
(2)  Ustanovení odstavce 1 se nevztahují na osiva, sádě, krmiva a násadová vejce.
§ 4
Státní inspekce jakosti výrobků potravinářského průmyslu:
a)  kontroluje jakost a váhu výrobků potravinářského průmyslu ve všech výrobních a dopravních organizacích, dále jakost surovin používaných při jejich výrobě a sleduje a prověřuje, zda jakost výrobků odpovídá příslušným normám jakosti, popřípadě sjednaným jakostním podmínkám a podmínkám, podle nichž byla stanovena velkoobchodní cena; kontroluje též dodržování předpisů o technologické kázni, hygieně a sanitaci,
b)  provádí rozbory výrobků potravinářského průmyslu a na základě zjištěných hodnot vydává posudky a osvědčení o jakosti.
§ 5
Státní obchodní inspekce: kontroluje dodržování předpisů a opatření ve věcech