Input:

119/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve znění účinném k 1.4.1999 Garance

č. 119/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, ve znění účinném k 1.4.1999
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9.července 1968
o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky s vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
38/2001 Sb. m. s.
(k 1.4.1999)
mění (článek 9, bod 4,)
Dne 31. května 1968 byla v Praze podepsána Úmluva mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví.
Podle svého článku 11 vstoupila Úmluva v platnost dnem podpisu, tj. dnem 31. května 1968.
Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Dr. Hájek v. r.
 
ÚMLUVA
mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Mongolské lidové republiky vedeny přáním prohlubovat spolupráci v oblasti zdravotnictví a tím dále rozšiřovat a upevňovat přátelské vztahy mezi oběma státy, rozhodly se uzavřít tuto Úmluvu.
K tomu účelu jmenovaly svými zmocněnci:

vláda Československé socialistické republiky
Vladislava Vlčka,
vláda Mongolské lidové republiky
Bazaryna Demberela,
kteří po výměně svých plných mocí, jež shledali v dobré a náležité formě, se dohodli takto;
Článek 1
Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v otázkách zdravotnictví a lékařské vědy tak, aby tato spolupráce přispívala ke stálému zlepšování zdravotního stavu lidu obou zemí.
Článek 2
Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat zkušeností získané v organizaci a řízení zdravotnictví, zejména na úseku léčebně preventivní péče, hygienické služby, zdravotní výchovy a používání lékařských nástrojů, přístrojů a léků.
Článek 3
Příslušné orgány smluvních stran se budou vzájemně informovat o jimi organizovaných zdravotnických sjezdech, konferencích a zasedáních s mezinárodní účastí, budou si vyměňovat materiály o těchto akcích a zvát na ně odborníky druhé smluvní strany.
Článek 4
Příslušné orgány smluvních stran si budou vyměňovat lékařskou literaturu, seznamy zdravotnických filmů, názorné pomůcky a jiné materiály zdravotní výchovy.
Článek 5
Příslušné orgány smluvních stran budou spolupracovat na úseku odborné výchovy zdravotnických pracovníků zejména v tom směru, že:
1. budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování a