Input:

114/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících, platné do 28.1.1967 Archiv

č. 114/1961 Sb., Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících, platné do 28.1.1967
VYHLÁŠKA
ministerstva financí a Ústřední rady odborů
ze dne 22. září 1961
o pobídkových fondech pracujících
Na základě zásad schválených vládou a Ústřední radou odborů stanoví ministerstvo financí v dohodě s ostatními zúčastněnými ústředními orgány a s krajskými národními výbory a po projednání s vybranými organizacemi podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 8/1959 Sb., kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky, a Ústřední rada odborů podle článku 25 usnesení IV. všeodborového sjezdu o závodních výborech základních organizací Revolučního odborového hnutí a podle § 1 zákona č. 27/1959 Sb., o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí:
DÍL PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§ 1
Účel úpravy
Všestranný rozvoj tvůrčí iniciativy a aktivity pracujících při plnění úkolů hospodářských, kulturních, zdravotních a sociálních je zdrojem neustálého růstu socialistické výroby a tím i zvyšování životní úrovně obyvatelstva. To vyžaduje zvýšenou politickovýchovnou a organizátorskou činnost všech společenských organizací, zejména Revolučního odborového hnutí.
Za tím účelem i v rozpočtových organizacích, které vykonávají obdobnou činnost a mají obdobné společenské poslání jako hospodářské organizace, je třeba vytvářet podmínky pro zvýšení hmotné zainteresovanosti pracujících na dobrých výsledcích činnosti organizace.
Účinným prostředkem k podnícení zájmu pracujících na dosahování dobrých výsledků a zároveň významným prostředkem Revolučního odborového hnutí pro rozvoj a plné využití iniciativy pracujících dalším zlepšením péče o pracující v těchto organizacích jsou pobídkové fondy pracujících.
§ 2
Zřizování pobídkových fondů pracujících
(1)  Pobídkové fondy pracujících (dále jen „fondy”) mohou být zřizovány v těch rozpočtových organizacích,1) které vykonávají obdobnou činnost a mají obdobné společenské poslání jako hospodářské organizace.
(2)  Fondy zřizuje věcně příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu) v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu. V organizacích řízených národními výbory zřizuje fond rada krajského národního výboru v dohodě s krajskou odborovou radou a po vyjádření krajského výboru příslušného odborového svazu.
(3)  Věcně příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu) a rada krajského národního výboru vyžádají si k zřizování fondů v jednotlivých druzích rozpočtových organizací souhlas ministerstva financí. Ministerstvo financí uděluje souhlas v dohodě s Ústřední radou odborů.
(4)  Ustanovení odstavce 2 platí i pro zrušování fondů.
DÍL DRUHÝ
Zdroje fondu
§ 3
Zdroje fondu jsou:
a)  podíly poskytované organizaci z rozpočtu nadřízeného orgánu,
b)  mimořádné podíly (§ 9), popřípadě zvýšené podíly (§ 6),
c)  úroky z peněžních prostředků fondu,
d)  úroky z půjček poskytnutých z fondu,
e)  částky získané z převodu nebo zcizení majetku pořízeného prokazatelně z prostředků fondu2) a úroky z těchto částek, jakož i náhrady škody a pojistné náhrady za