11/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 11/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 10. dubna 2016 byla v Ammánu podepsána Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů.
Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 odst. 1 dne 28. října 2016.
České znění Dohody a anglické znění, jež je pro její výklad rozhodné, se vyhlašují současně.

  
Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Vláda České republiky a vláda Jordánského hášimovského království (dále jen „strany“), vedeny přáním posílit přátelské vztahy mezi oběma státy,
berouce v úvahu Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963,
se dohodly takto:
Článek 1
1. Občané České republiky, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území Jordánského hášimovského království, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez víz a poplatků po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoliv období 180 dnů.
2. Občané Jordánského hášimovského království, kteří jsou držiteli platných diplomatických pasů, mohou vstupovat na území České republiky, opouštět je, pobývat na něm a projíždět přes ně bez vstupních víz a poplatků po dobu nepřesahující 90 dnů v jakémkoli v období 180 dnů. Do doby pobytu občanů Jordánského hášimovského království, kteří jsou držiteli diplomatických pasů, na území České republiky se započítává doba pobytu na území států ostatních smluvních stran Úmluvy z 19. června 1990 k provedení Schengenské dohody ze 14. června 1985.
  
Článek 2
1. Občané státu jedné strany, kteří jsou držitelé platných diplomatických pasů a jsou přiděleni jako Členové diplomatických misí nebo konzulárních úřadů Či jako zástupci u mezinárodních organizací sídlících na území státu druhé smluvní strany, musejí před vstupem na toto území získat příslušné vstupní vízum,
2. Odstavec I tohoto článku se vztahuje i na rodinné příslušníky tvořící součást domácnosti osob uvedených v předchozím odstavci, kteří jsou občany příslušných států smluvních stran a držiteli platných diplomatických pasů.
  
Článek 3
Občané uvedení v článku 1 této Dohody mohou vstupovat na území státu druhé smluvní strany na všech hraničních přechodech určených pro mezinárodní dopravu.
  
Článek 4
Aniž by tím byly dotčeny jejich diplomatické výsady a imunity, mají občané uvedení v článku 1 této Dohody povinnost dodržovat po dobu pobytu na území státu druhé smluvní strany jeho vnitrostátní zákony.
  
Článek 5
Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo odmítnout vstup či omezit dobu pobytu na území svého státu občanům státu druhé smluvní strany, kteří jsou uvedeni v článku 1 této Dohody, jejichž přítomnost je nežádoucí.
  
Článek 6
Občané státu smluvní strany, kteří ztratili pasy uvedené v této Dohodě na území státu druhé strany, vycestují z tohoto státu s pasem nebo cestovním dokladem vydaným diplomatickou misí nebo konzulárním úřadem jejich státu v souladu s jeho právními předpisy.
  
Článek 7
1. Každá ze smluvních stran si vyhrazuje právo dočasně zcela či částečně pozastavit provádění této
 
 Nahoru