Input:

109/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci statistické služby, platné do 27.9.1961 Archiv

č. 109/1951 Sb., Vládní nařízení o organisaci statistické služby, platné do 27.9.1961
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. prosince 1951
o organisaci statistické služby.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 8 zákona č. 108/1951 Sb., o organisaci národohospodářské evidence:
§ 1.
(1)  Orgánem vlády pro obor statistiky je státní úřad statistický se sídlem v Praze.
(2)  Státní úřad statistický je ústřední úřad. V jeho čele je předseda, který má náměstky.
(3)  Předseda státního úřadu statistického je podřízen předsedovi vlády.
§ 2.
(1)  Při státním úřadě statistickém se zřizuje jako poradní orgán předsedy vědecko-metodologická rada. Předsedu vědecko-metodologické rady a její členy jmenuje předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického.
(2)  Vědecko-metodologická rada projednává metodologické otázky týkající se statistiky, posuzuje plány a směrnice nejdůležitějších statistických prací a podává vyjádření předsedovi státního úřadu statistického.
(3)  Podrobnosti o organisaci vědecko-metodologické rady stanoví statut, který vydá předseda vlády.
§ 3.
Státní úřad statistický plní zejména tyto úkoly:
1.  předkládá vládě a státnímu úřadu plánovacímu včas správné a vědecky zdůvodněné zprávy a rozbory o plnění jednotného hospodářského plánu, o rozvoji národního hospodářství a kultury, o stavu hmotných zdrojů národního hospodářství a o jejich využití a o reservách umožňujících překračování plánu;
2.  poskytuje statistická data též jiným orgánům, pokud je potřebují pro plnění svých úkolů; komu se tato data poskytují, určuje vláda;
3.  vypracovává a schvaluje soustavu statistických ukazatelů pro celé národní hospodářství v souladu s požadavky jednotného hospodářského plánu a řízení národního hospodářství;
4.  zdokonaluje organisaci a metodologii statistiky;
5.  řídí organisaci statistiky na resortech, prověřuje její stav a věrohodnost statistických dat vykazovaných resorty;
6.  schvaluje na základě zmocnění vlády vzory statistických výkazů, pečuje o jejich racionalisaci a prověřuje, jak jsou vzory a termíny k předkládání výkazů dodržovány;
7.  organisuje z příkazu vlády zvláštní statistická šetření (soupisy, výběrová šetření a pod.);
8.  usměrňuje operativně technickou evidenci v resortech;
9.  vede přípravu a školení odborných statistických kádrů a spolupůsobí při jejich rozmisťování;
10.  vydává odbornou statistickou literaturu a popularisuje statistiku v širokých vrstvách pracujících;
11.  pečuje o mechanisaci evidence na celém území republiky.
§ 4.
Oblastním orgánem státního úřadu statistického na Slovensku je slovenský statistický úřad se sídlem v Bratislavě. V jeho čele je předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu i náměstka ustanovuje a odvolává předseda vlády na návrh předsedy státního úřadu statistického.
§ 5.
(1)  Jako orgán státního úřadu statistického pro obvod kraje se zřizuje krajská služba státního úřadu statistického. Vedoucího krajské služby státního úřadu statistického ustanovuje předseda státního úřadu statistického. Krajská služba státního úřadu statistického zřizuje se též pro obvod ústředního národního výboru hlavního města Prahy.
(2)  Krajské službě státního úřadu