Input:

108/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb. Garance

č. 108/2024 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. března 2024,
kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb.
Česká národní banka stanoví podle § 21 odst. 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 527/2020 Sb. a zákona č. 107/2024 Sb.:
Čl. I
Vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění vyhlášky č. 235/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. a) se slova „8 a 10 a odst. 2 písm. a) a b)” nahrazují slovy „10 a písm. h) bodu 5 a odst. 2 písm. a)”.
2. V § 3 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).
4. V § 7 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno r), které zní:
„r)  negativní informace o klientovi nebo jeho skutečném majiteli získané z médií nebo jiných relevantních zdrojů informací.”.
3. V § 7 odst. 2 písm. n) se slovo „majetku” nahrazuje slovem „jmění”.
5. V § 9 odst. 3 písm. a) se slova „státem, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření” nahrazují slovy „třetí zemí, která má strategické nedostatky v boji”, slova „a je takto označen v přímo použitelném předpise” se nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu”, slova „nebo je takto označen” se nahrazují slovy „nebo je takto označena jako vysoce riziková jurisdikce podléhající výzvě k akci” a na konci textu se doplňují slova „nebo je třeba ji považovat za vysoce rizikovou z jiného důvodu”.
6. V § 9 odst. 4 písm. a) se slova „státu, který nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření” nahrazují slovy „třetí země, která má strategické nedostatky v boji”, slova „a je takto označen v přímo použitelném předpise” se nahrazují slovy „podle přímo použitelného předpisu”, slova „nebo je takto označen Finančním akčním výborem” se nahrazují slovy „nebo která je označena jako vysoce riziková jurisdikce podléhající výzvě k akci Finančním akčním výborem nebo kterou je třeba považovat za vysoce rizikovou z jiného důvodu” a slova „takového státu” se nahrazují slovy „takové třetí země, nebo s takovou třetí zemí jinak souvisí”.
7. V § 10 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3)  Instituce v rámci systému vnitřních zásad zavede a uplatňuje postupy a pravidla, podle nichž se řídí při hodnocení, zda by provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu podle § 9b zákona. Tato pravidla zahrnují alespoň postup ke zjištění